ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرمظفر فلاح چای، ساناز خوش منظر، (1398). تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در دو طبقه ارتفاعی با استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای (مطالعه موردی: جنگل های سری دو ناو اسالم)، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، 83-90. magiran.com/p1998341
Mirmozaffar Fallahchay, Sanaz Khoshmanzar, (2019). Determination of Spatial Distribution Pattern Analysis of Acer Velutinum Species in two Elevation Classes using Distance Sampling Methods (Case Study: Asalem Nav Forests, Series No. 2), Ecology of Iranian Forests, 7(13), 83-90. magiran.com/p1998341
میرمظفر فلاح چای، ساناز خوش منظر، تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در دو طبقه ارتفاعی با استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای (مطالعه موردی: جنگل های سری دو ناو اسالم). نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(13): 83-90. magiran.com/p1998341
Mirmozaffar Fallahchay, Sanaz Khoshmanzar, Determination of Spatial Distribution Pattern Analysis of Acer Velutinum Species in two Elevation Classes using Distance Sampling Methods (Case Study: Asalem Nav Forests, Series No. 2), Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(13): 83-90. magiran.com/p1998341
میرمظفر فلاح چای، ساناز خوش منظر، "تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در دو طبقه ارتفاعی با استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای (مطالعه موردی: جنگل های سری دو ناو اسالم)"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 13 (1398): 83-90. magiran.com/p1998341
Mirmozaffar Fallahchay, Sanaz Khoshmanzar, "Determination of Spatial Distribution Pattern Analysis of Acer Velutinum Species in two Elevation Classes using Distance Sampling Methods (Case Study: Asalem Nav Forests, Series No. 2)", Ecology of Iranian Forests 7, no.13 (2019): 83-90. magiran.com/p1998341
میرمظفر فلاح چای، ساناز خوش منظر، (1398). 'تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در دو طبقه ارتفاعی با استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای (مطالعه موردی: جنگل های سری دو ناو اسالم)'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، صص.83-90. magiran.com/p1998341
Mirmozaffar Fallahchay, Sanaz Khoshmanzar, (2019). 'Determination of Spatial Distribution Pattern Analysis of Acer Velutinum Species in two Elevation Classes using Distance Sampling Methods (Case Study: Asalem Nav Forests, Series No. 2)', Ecology of Iranian Forests, 7(13), pp.83-90. magiran.com/p1998341
میرمظفر فلاح چای؛ ساناز خوش منظر. "تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در دو طبقه ارتفاعی با استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای (مطالعه موردی: جنگل های سری دو ناو اسالم)". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،13 ، 1398، 83-90. magiran.com/p1998341
Mirmozaffar Fallahchay; Sanaz Khoshmanzar. "Determination of Spatial Distribution Pattern Analysis of Acer Velutinum Species in two Elevation Classes using Distance Sampling Methods (Case Study: Asalem Nav Forests, Series No. 2)", Ecology of Iranian Forests, 7, 13, 2019, 83-90. magiran.com/p1998341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال