ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود بیات، سیده کوثر حمیدی، محمدحسین صادق زاده، (1398). بررسی برخی از متغیرهای زیستی و غیرزیستی تاثیرگذار بر رویش قطریدرختان راش در سطح قطعات نمونه ثابت با استفاده از مدل های رویشی، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، 91-99. magiran.com/p1998342
Mahmoud Bayat, Seyedeh Kosar Hamidi, Mohammad Hossein Sadeghzadeh, (2019). Investigation some of the Biotic and Abiotic Variables Effective on the Diameter Increment of the Beech Trees at Fixed Sample Plots level by Growth Models, Ecology of Iranian Forests, 7(13), 91-99. magiran.com/p1998342
محمود بیات، سیده کوثر حمیدی، محمدحسین صادق زاده، بررسی برخی از متغیرهای زیستی و غیرزیستی تاثیرگذار بر رویش قطریدرختان راش در سطح قطعات نمونه ثابت با استفاده از مدل های رویشی. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(13): 91-99. magiran.com/p1998342
Mahmoud Bayat, Seyedeh Kosar Hamidi, Mohammad Hossein Sadeghzadeh, Investigation some of the Biotic and Abiotic Variables Effective on the Diameter Increment of the Beech Trees at Fixed Sample Plots level by Growth Models, Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(13): 91-99. magiran.com/p1998342
محمود بیات، سیده کوثر حمیدی، محمدحسین صادق زاده، "بررسی برخی از متغیرهای زیستی و غیرزیستی تاثیرگذار بر رویش قطریدرختان راش در سطح قطعات نمونه ثابت با استفاده از مدل های رویشی"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 13 (1398): 91-99. magiran.com/p1998342
Mahmoud Bayat, Seyedeh Kosar Hamidi, Mohammad Hossein Sadeghzadeh, "Investigation some of the Biotic and Abiotic Variables Effective on the Diameter Increment of the Beech Trees at Fixed Sample Plots level by Growth Models", Ecology of Iranian Forests 7, no.13 (2019): 91-99. magiran.com/p1998342
محمود بیات، سیده کوثر حمیدی، محمدحسین صادق زاده، (1398). 'بررسی برخی از متغیرهای زیستی و غیرزیستی تاثیرگذار بر رویش قطریدرختان راش در سطح قطعات نمونه ثابت با استفاده از مدل های رویشی'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، صص.91-99. magiran.com/p1998342
Mahmoud Bayat, Seyedeh Kosar Hamidi, Mohammad Hossein Sadeghzadeh, (2019). 'Investigation some of the Biotic and Abiotic Variables Effective on the Diameter Increment of the Beech Trees at Fixed Sample Plots level by Growth Models', Ecology of Iranian Forests, 7(13), pp.91-99. magiran.com/p1998342
محمود بیات؛ سیده کوثر حمیدی؛ محمدحسین صادق زاده. "بررسی برخی از متغیرهای زیستی و غیرزیستی تاثیرگذار بر رویش قطریدرختان راش در سطح قطعات نمونه ثابت با استفاده از مدل های رویشی". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،13 ، 1398، 91-99. magiran.com/p1998342
Mahmoud Bayat; Seyedeh Kosar Hamidi; Mohammad Hossein Sadeghzadeh. "Investigation some of the Biotic and Abiotic Variables Effective on the Diameter Increment of the Beech Trees at Fixed Sample Plots level by Growth Models", Ecology of Iranian Forests, 7, 13, 2019, 91-99. magiran.com/p1998342
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال