ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود طبری کوچک سرایی، آرش امینی، سید محسن حسینی، حامد یوسف زاده، (1398). «مقاله کوتاه» اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia)، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، 100-105. magiran.com/p1998343
Masoud Tabari Kouchaksaraei, Arash Amini, Seyed Mohsen Hosseini, Hamed Yousefzadeh, (2019). Effect of Seed Maturity and Dormancy Breakage on Improvement of Seed Germination in Tilia rubra subsp. caucasica form Angulata, Ecology of Iranian Forests, 7(13), 100-105. magiran.com/p1998343
مسعود طبری کوچک سرایی، آرش امینی، سید محسن حسینی، حامد یوسف زاده، «مقاله کوتاه» اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia). نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(13): 100-105. magiran.com/p1998343
Masoud Tabari Kouchaksaraei, Arash Amini, Seyed Mohsen Hosseini, Hamed Yousefzadeh, Effect of Seed Maturity and Dormancy Breakage on Improvement of Seed Germination in Tilia rubra subsp. caucasica form Angulata, Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(13): 100-105. magiran.com/p1998343
مسعود طبری کوچک سرایی، آرش امینی، سید محسن حسینی، حامد یوسف زاده، "«مقاله کوتاه» اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia)"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 13 (1398): 100-105. magiran.com/p1998343
Masoud Tabari Kouchaksaraei, Arash Amini, Seyed Mohsen Hosseini, Hamed Yousefzadeh, "Effect of Seed Maturity and Dormancy Breakage on Improvement of Seed Germination in Tilia rubra subsp. caucasica form Angulata", Ecology of Iranian Forests 7, no.13 (2019): 100-105. magiran.com/p1998343
مسعود طبری کوچک سرایی، آرش امینی، سید محسن حسینی، حامد یوسف زاده، (1398). '«مقاله کوتاه» اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia)'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(13)، صص.100-105. magiran.com/p1998343
Masoud Tabari Kouchaksaraei, Arash Amini, Seyed Mohsen Hosseini, Hamed Yousefzadeh, (2019). 'Effect of Seed Maturity and Dormancy Breakage on Improvement of Seed Germination in Tilia rubra subsp. caucasica form Angulata', Ecology of Iranian Forests, 7(13), pp.100-105. magiran.com/p1998343
مسعود طبری کوچک سرایی؛ آرش امینی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده. "«مقاله کوتاه» اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia)". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،13 ، 1398، 100-105. magiran.com/p1998343
Masoud Tabari Kouchaksaraei; Arash Amini; Seyed Mohsen Hosseini; Hamed Yousefzadeh. "Effect of Seed Maturity and Dormancy Breakage on Improvement of Seed Germination in Tilia rubra subsp. caucasica form Angulata", Ecology of Iranian Forests, 7, 13, 2019, 100-105. magiran.com/p1998343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال