ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس زاهدیان ، علی عسکری، محمود قربانی، امیر رفسنجانی، (1398). کاربست مدیریت دانش در بین مدیران ستادی آموزش و پرورش بر اساس مدل جاشپارا، مجله بین المللی آموزش و تحصیل، 1(2)، 45-56. magiran.com/p1998349
Abbas Zahediyan , Ali Askari, Mahmood Ghorbani, Amir Rafsanjani, (2019). Applicable of Knowledge Management among the Education Organization Staff Administration based on Jashpara’s Model, International Journal of Schooling, 1(2), 45-56. magiran.com/p1998349
عباس زاهدیان ، علی عسکری، محمود قربانی، امیر رفسنجانی، کاربست مدیریت دانش در بین مدیران ستادی آموزش و پرورش بر اساس مدل جاشپارا. مجله بین المللی آموزش و تحصیل، 1398؛ 1(2): 45-56. magiran.com/p1998349
Abbas Zahediyan , Ali Askari, Mahmood Ghorbani, Amir Rafsanjani, Applicable of Knowledge Management among the Education Organization Staff Administration based on Jashpara’s Model, International Journal of Schooling, 2019; 1(2): 45-56. magiran.com/p1998349
عباس زاهدیان ، علی عسکری، محمود قربانی، امیر رفسنجانی، "کاربست مدیریت دانش در بین مدیران ستادی آموزش و پرورش بر اساس مدل جاشپارا"، مجله بین المللی آموزش و تحصیل 1، شماره 2 (1398): 45-56. magiran.com/p1998349
Abbas Zahediyan , Ali Askari, Mahmood Ghorbani, Amir Rafsanjani, "Applicable of Knowledge Management among the Education Organization Staff Administration based on Jashpara’s Model", International Journal of Schooling 1, no.2 (2019): 45-56. magiran.com/p1998349
عباس زاهدیان ، علی عسکری، محمود قربانی، امیر رفسنجانی، (1398). 'کاربست مدیریت دانش در بین مدیران ستادی آموزش و پرورش بر اساس مدل جاشپارا'، مجله بین المللی آموزش و تحصیل، 1(2)، صص.45-56. magiran.com/p1998349
Abbas Zahediyan , Ali Askari, Mahmood Ghorbani, Amir Rafsanjani, (2019). 'Applicable of Knowledge Management among the Education Organization Staff Administration based on Jashpara’s Model', International Journal of Schooling, 1(2), pp.45-56. magiran.com/p1998349
عباس زاهدیان ؛ علی عسکری؛ محمود قربانی؛ امیر رفسنجانی. "کاربست مدیریت دانش در بین مدیران ستادی آموزش و پرورش بر اساس مدل جاشپارا". مجله بین المللی آموزش و تحصیل، 1 ،2 ، 1398، 45-56. magiran.com/p1998349
Abbas Zahediyan ; Ali Askari; Mahmood Ghorbani; Amir Rafsanjani. "Applicable of Knowledge Management among the Education Organization Staff Administration based on Jashpara’s Model", International Journal of Schooling, 1, 2, 2019, 45-56. magiran.com/p1998349
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال