ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز جلالی، دوستمراد ظفری ، هومن سالاری، (1395). بررسی کارایی ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت فرنگی، نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 5(2)، 247-259. magiran.com/p1998357
Farnaz Jalali, Doustmorad Zafari , Hooman Salari, (2017). Efficacy of the volatile organic compounds of Trichoderma asperellum in control of Botrytis cinerea, the causal agent of strawberry gray mold, , 5(2), 247-259. magiran.com/p1998357
فرناز جلالی، دوستمراد ظفری ، هومن سالاری، بررسی کارایی ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت فرنگی. نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 1395؛ 5(2): 247-259. magiran.com/p1998357
Farnaz Jalali, Doustmorad Zafari , Hooman Salari, Efficacy of the volatile organic compounds of Trichoderma asperellum in control of Botrytis cinerea, the causal agent of strawberry gray mold, , 2017; 5(2): 247-259. magiran.com/p1998357
فرناز جلالی، دوستمراد ظفری ، هومن سالاری، "بررسی کارایی ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت فرنگی"، نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 5، شماره 2 (1395): 247-259. magiran.com/p1998357
Farnaz Jalali, Doustmorad Zafari , Hooman Salari, "Efficacy of the volatile organic compounds of Trichoderma asperellum in control of Botrytis cinerea, the causal agent of strawberry gray mold", 5, no.2 (2017): 247-259. magiran.com/p1998357
فرناز جلالی، دوستمراد ظفری ، هومن سالاری، (1395). 'بررسی کارایی ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت فرنگی'، نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 5(2)، صص.247-259. magiran.com/p1998357
Farnaz Jalali, Doustmorad Zafari , Hooman Salari, (2017). 'Efficacy of the volatile organic compounds of Trichoderma asperellum in control of Botrytis cinerea, the causal agent of strawberry gray mold', , 5(2), pp.247-259. magiran.com/p1998357
فرناز جلالی؛ دوستمراد ظفری ؛ هومن سالاری. "بررسی کارایی ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت فرنگی". نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 5 ،2 ، 1395، 247-259. magiran.com/p1998357
Farnaz Jalali; Doustmorad Zafari ; Hooman Salari. "Efficacy of the volatile organic compounds of Trichoderma asperellum in control of Botrytis cinerea, the causal agent of strawberry gray mold", , 5, 2, 2017, 247-259. magiran.com/p1998357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال