ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
JingHua Luo , Jian Ming Yu , Jia Chen , Qiuping Li , Zhichun Feng, (2019). Prevalence and Predictors of Infant Mortality of Respiratory Distress Syndrome in Beijing and Jiangxi Provinces of PR China: A Retrospective Cohort Analysis, Iranian Red Crescent Medical Journal, 21(6), 8. magiran.com/p1998381
JingHua Luo , Jian Ming Yu , Jia Chen , Qiuping Li , Zhichun Feng, Prevalence and Predictors of Infant Mortality of Respiratory Distress Syndrome in Beijing and Jiangxi Provinces of PR China: A Retrospective Cohort Analysis, Iranian Red Crescent Medical Journal, 2019; 21(6): 8. magiran.com/p1998381
JingHua Luo , Jian Ming Yu , Jia Chen , Qiuping Li , Zhichun Feng, "Prevalence and Predictors of Infant Mortality of Respiratory Distress Syndrome in Beijing and Jiangxi Provinces of PR China: A Retrospective Cohort Analysis", Iranian Red Crescent Medical Journal 21, no.6 (2019): 8. magiran.com/p1998381
JingHua Luo , Jian Ming Yu , Jia Chen , Qiuping Li , Zhichun Feng, (2019). 'Prevalence and Predictors of Infant Mortality of Respiratory Distress Syndrome in Beijing and Jiangxi Provinces of PR China: A Retrospective Cohort Analysis', Iranian Red Crescent Medical Journal, 21(6), pp.8. magiran.com/p1998381
JingHua Luo ; Jian Ming Yu ; Jia Chen ; Qiuping Li ; Zhichun Feng. "Prevalence and Predictors of Infant Mortality of Respiratory Distress Syndrome in Beijing and Jiangxi Provinces of PR China: A Retrospective Cohort Analysis", Iranian Red Crescent Medical Journal, 21, 6, 2019, 8. magiran.com/p1998381
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال