ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیررضا فرشچین، مجتبی رفیعیان، راضیه رمضانی، (1398). بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 13-38. magiran.com/p1998420
Amirreza Farshchin , Mojtaba Rafieian, Razieh Ramezani, (2019). Redevelopment of Urban Centers in the Framework of Residential Infill Development Approach (Case study: Tajrish Bazaar Neighborhood), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 13-38. magiran.com/p1998420
امیررضا فرشچین، مجتبی رفیعیان، راضیه رمضانی، بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 13-38. magiran.com/p1998420
Amirreza Farshchin , Mojtaba Rafieian, Razieh Ramezani, Redevelopment of Urban Centers in the Framework of Residential Infill Development Approach (Case study: Tajrish Bazaar Neighborhood), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 13-38. magiran.com/p1998420
امیررضا فرشچین، مجتبی رفیعیان، راضیه رمضانی، "بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 13-38. magiran.com/p1998420
Amirreza Farshchin , Mojtaba Rafieian, Razieh Ramezani, "Redevelopment of Urban Centers in the Framework of Residential Infill Development Approach (Case study: Tajrish Bazaar Neighborhood)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 13-38. magiran.com/p1998420
امیررضا فرشچین، مجتبی رفیعیان، راضیه رمضانی، (1398). 'بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.13-38. magiran.com/p1998420
Amirreza Farshchin , Mojtaba Rafieian, Razieh Ramezani, (2019). 'Redevelopment of Urban Centers in the Framework of Residential Infill Development Approach (Case study: Tajrish Bazaar Neighborhood)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.13-38. magiran.com/p1998420
امیررضا فرشچین؛ مجتبی رفیعیان؛ راضیه رمضانی. "بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه میان افزای مسکونی نمونه موردی: محله بازار تجریش". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 13-38. magiran.com/p1998420
Amirreza Farshchin ; Mojtaba Rafieian; Razieh Ramezani. "Redevelopment of Urban Centers in the Framework of Residential Infill Development Approach (Case study: Tajrish Bazaar Neighborhood)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 13-38. magiran.com/p1998420
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال