ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرنجف موسوی، احمد آفتاب، علی مجنونی، صغری نیرومند شیشوان، (1398). توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 39-54. magiran.com/p1998421
Mir Najaf Mosavi , Ahmad Aftab, Ali Majnoni, Soghra Niromand, (2019). Development of Rural areas Tourism with emphasis on priorities for investment in infrastructure) case study: Eastern Azarbaijan Province), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 39-54. magiran.com/p1998421
میرنجف موسوی، احمد آفتاب، علی مجنونی، صغری نیرومند شیشوان، توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 39-54. magiran.com/p1998421
Mir Najaf Mosavi , Ahmad Aftab, Ali Majnoni, Soghra Niromand, Development of Rural areas Tourism with emphasis on priorities for investment in infrastructure) case study: Eastern Azarbaijan Province), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 39-54. magiran.com/p1998421
میرنجف موسوی، احمد آفتاب، علی مجنونی، صغری نیرومند شیشوان، "توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 39-54. magiran.com/p1998421
Mir Najaf Mosavi , Ahmad Aftab, Ali Majnoni, Soghra Niromand, "Development of Rural areas Tourism with emphasis on priorities for investment in infrastructure) case study: Eastern Azarbaijan Province)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 39-54. magiran.com/p1998421
میرنجف موسوی، احمد آفتاب، علی مجنونی، صغری نیرومند شیشوان، (1398). 'توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.39-54. magiran.com/p1998421
Mir Najaf Mosavi , Ahmad Aftab, Ali Majnoni, Soghra Niromand, (2019). 'Development of Rural areas Tourism with emphasis on priorities for investment in infrastructure) case study: Eastern Azarbaijan Province)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.39-54. magiran.com/p1998421
میرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ علی مجنونی؛ صغری نیرومند شیشوان. "توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 39-54. magiran.com/p1998421
Mir Najaf Mosavi ; Ahmad Aftab; Ali Majnoni; Soghra Niromand. "Development of Rural areas Tourism with emphasis on priorities for investment in infrastructure) case study: Eastern Azarbaijan Province)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 39-54. magiran.com/p1998421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال