ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید امانپور، مصطفی عبیات، مرتضی عبیات، (1398). گزینش مراکز بهینه خدمات جهت توسعه نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان غیزانیه شهرستان اهواز، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 55-76. magiran.com/p1998422
Saeed Amanpour, Mostefa Abiyat , Morteza Abiyat, (2019). Selection of Optimal Service Centers for the Rural Areas Development; Case Study: Gheizanieh Rural District of Ahvaz Township, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 55-76. magiran.com/p1998422
سعید امانپور، مصطفی عبیات، مرتضی عبیات، گزینش مراکز بهینه خدمات جهت توسعه نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان غیزانیه شهرستان اهواز. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 55-76. magiran.com/p1998422
Saeed Amanpour, Mostefa Abiyat , Morteza Abiyat, Selection of Optimal Service Centers for the Rural Areas Development; Case Study: Gheizanieh Rural District of Ahvaz Township, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 55-76. magiran.com/p1998422
سعید امانپور، مصطفی عبیات، مرتضی عبیات، "گزینش مراکز بهینه خدمات جهت توسعه نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان غیزانیه شهرستان اهواز"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 55-76. magiran.com/p1998422
Saeed Amanpour, Mostefa Abiyat , Morteza Abiyat, "Selection of Optimal Service Centers for the Rural Areas Development; Case Study: Gheizanieh Rural District of Ahvaz Township", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 55-76. magiran.com/p1998422
سعید امانپور، مصطفی عبیات، مرتضی عبیات، (1398). 'گزینش مراکز بهینه خدمات جهت توسعه نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان غیزانیه شهرستان اهواز'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.55-76. magiran.com/p1998422
Saeed Amanpour, Mostefa Abiyat , Morteza Abiyat, (2019). 'Selection of Optimal Service Centers for the Rural Areas Development; Case Study: Gheizanieh Rural District of Ahvaz Township', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.55-76. magiran.com/p1998422
سعید امانپور؛ مصطفی عبیات؛ مرتضی عبیات. "گزینش مراکز بهینه خدمات جهت توسعه نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان غیزانیه شهرستان اهواز". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 55-76. magiran.com/p1998422
Saeed Amanpour; Mostefa Abiyat ; Morteza Abiyat. "Selection of Optimal Service Centers for the Rural Areas Development; Case Study: Gheizanieh Rural District of Ahvaz Township", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 55-76. magiran.com/p1998422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال