ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حاتمی نژاد، رامین قربانی، ابراهیم فرهادی، (1398). بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 91-111. magiran.com/p1998424
Hossein Hataminejad , Ramin Ghorbani, Ebrahim Farhadi, (2019). Surveying the trend of Kermanshah Metropolis physical development and developing optimal growth directions, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 91-111. magiran.com/p1998424
حسین حاتمی نژاد، رامین قربانی، ابراهیم فرهادی، بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 91-111. magiran.com/p1998424
Hossein Hataminejad , Ramin Ghorbani, Ebrahim Farhadi, Surveying the trend of Kermanshah Metropolis physical development and developing optimal growth directions, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 91-111. magiran.com/p1998424
حسین حاتمی نژاد، رامین قربانی، ابراهیم فرهادی، "بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 91-111. magiran.com/p1998424
Hossein Hataminejad , Ramin Ghorbani, Ebrahim Farhadi, "Surveying the trend of Kermanshah Metropolis physical development and developing optimal growth directions", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 91-111. magiran.com/p1998424
حسین حاتمی نژاد، رامین قربانی، ابراهیم فرهادی، (1398). 'بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.91-111. magiran.com/p1998424
Hossein Hataminejad , Ramin Ghorbani, Ebrahim Farhadi, (2019). 'Surveying the trend of Kermanshah Metropolis physical development and developing optimal growth directions', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.91-111. magiran.com/p1998424
حسین حاتمی نژاد؛ رامین قربانی؛ ابراهیم فرهادی. "بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 91-111. magiran.com/p1998424
Hossein Hataminejad ; Ramin Ghorbani; Ebrahim Farhadi. "Surveying the trend of Kermanshah Metropolis physical development and developing optimal growth directions", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 91-111. magiran.com/p1998424
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال