ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همتاللهرورده، جمال قاسمی، یدالله یوسفی، زهره قاسمی، (1398). خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 113-124. magiran.com/p1998425
Hematollah Roradeh , Jamal Ghasemi, Yadollah Yousefi, Zohre Ghasemi, (2019). Clustering the rainfall of Iran with using new approach based on Singular Value Decomposition Mapping and Fuzzy C-Means Clustering, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 113-124. magiran.com/p1998425
همتاللهرورده، جمال قاسمی، یدالله یوسفی، زهره قاسمی، خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 113-124. magiran.com/p1998425
Hematollah Roradeh , Jamal Ghasemi, Yadollah Yousefi, Zohre Ghasemi, Clustering the rainfall of Iran with using new approach based on Singular Value Decomposition Mapping and Fuzzy C-Means Clustering, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 113-124. magiran.com/p1998425
همتاللهرورده، جمال قاسمی، یدالله یوسفی، زهره قاسمی، "خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 113-124. magiran.com/p1998425
Hematollah Roradeh , Jamal Ghasemi, Yadollah Yousefi, Zohre Ghasemi, "Clustering the rainfall of Iran with using new approach based on Singular Value Decomposition Mapping and Fuzzy C-Means Clustering", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 113-124. magiran.com/p1998425
همتاللهرورده، جمال قاسمی، یدالله یوسفی، زهره قاسمی، (1398). 'خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.113-124. magiran.com/p1998425
Hematollah Roradeh , Jamal Ghasemi, Yadollah Yousefi, Zohre Ghasemi, (2019). 'Clustering the rainfall of Iran with using new approach based on Singular Value Decomposition Mapping and Fuzzy C-Means Clustering', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.113-124. magiran.com/p1998425
همتاللهرورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی؛ زهره قاسمی. "خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 113-124. magiran.com/p1998425
Hematollah Roradeh ; Jamal Ghasemi; Yadollah Yousefi; Zohre Ghasemi. "Clustering the rainfall of Iran with using new approach based on Singular Value Decomposition Mapping and Fuzzy C-Means Clustering", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 113-124. magiran.com/p1998425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال