ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر صفاری، حمید گنجائیان، مژده فریدونی کردستانی، زهرا حیدری، (1398). بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی با استفاده از روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان های دیواندره و سقز)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 141-155. magiran.com/p1998427
Amir Safari, Hamid Ganjaian , Mojdeh Fereidoni, Zahra Heidari, (2019). Review capabilities Geotourism using assessment methods and Zoning(Case study: city of Divandarreh and Saghez), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 141-155. magiran.com/p1998427
امیر صفاری، حمید گنجائیان، مژده فریدونی کردستانی، زهرا حیدری، بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی با استفاده از روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان های دیواندره و سقز). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 141-155. magiran.com/p1998427
Amir Safari, Hamid Ganjaian , Mojdeh Fereidoni, Zahra Heidari, Review capabilities Geotourism using assessment methods and Zoning(Case study: city of Divandarreh and Saghez), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 141-155. magiran.com/p1998427
امیر صفاری، حمید گنجائیان، مژده فریدونی کردستانی، زهرا حیدری، "بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی با استفاده از روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان های دیواندره و سقز)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 141-155. magiran.com/p1998427
Amir Safari, Hamid Ganjaian , Mojdeh Fereidoni, Zahra Heidari, "Review capabilities Geotourism using assessment methods and Zoning(Case study: city of Divandarreh and Saghez)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 141-155. magiran.com/p1998427
امیر صفاری، حمید گنجائیان، مژده فریدونی کردستانی، زهرا حیدری، (1398). 'بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی با استفاده از روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان های دیواندره و سقز)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.141-155. magiran.com/p1998427
Amir Safari, Hamid Ganjaian , Mojdeh Fereidoni, Zahra Heidari, (2019). 'Review capabilities Geotourism using assessment methods and Zoning(Case study: city of Divandarreh and Saghez)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.141-155. magiran.com/p1998427
امیر صفاری؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ زهرا حیدری. "بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی با استفاده از روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان های دیواندره و سقز)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 141-155. magiran.com/p1998427
Amir Safari; Hamid Ganjaian ; Mojdeh Fereidoni; Zahra Heidari. "Review capabilities Geotourism using assessment methods and Zoning(Case study: city of Divandarreh and Saghez)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 141-155. magiran.com/p1998427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال