ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا روشن، جوزه اوراسو، (1398). مقایسه تهدیدها و فرصت های متاثر از گرمایش جهانی بر ذخیره انرژی ساختمان ها در یک تیپ اقلیمی بیابانی سرد برای مادرید در اسپانیا و مشهد در ایران، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 191-207. magiran.com/p1998430
Gholamreza Roshan , Jose Orosa, (2019). Comparison of Threats and Opportunities Affected by Global Warming on the Energy Storage of Buildings in a Cold Desert Climate Type for Madrid in Spain and Mashhad in Iran, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 191-207. magiran.com/p1998430
غلامرضا روشن، جوزه اوراسو، مقایسه تهدیدها و فرصت های متاثر از گرمایش جهانی بر ذخیره انرژی ساختمان ها در یک تیپ اقلیمی بیابانی سرد برای مادرید در اسپانیا و مشهد در ایران. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 191-207. magiran.com/p1998430
Gholamreza Roshan , Jose Orosa, Comparison of Threats and Opportunities Affected by Global Warming on the Energy Storage of Buildings in a Cold Desert Climate Type for Madrid in Spain and Mashhad in Iran, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 191-207. magiran.com/p1998430
غلامرضا روشن، جوزه اوراسو، "مقایسه تهدیدها و فرصت های متاثر از گرمایش جهانی بر ذخیره انرژی ساختمان ها در یک تیپ اقلیمی بیابانی سرد برای مادرید در اسپانیا و مشهد در ایران"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 191-207. magiran.com/p1998430
Gholamreza Roshan , Jose Orosa, "Comparison of Threats and Opportunities Affected by Global Warming on the Energy Storage of Buildings in a Cold Desert Climate Type for Madrid in Spain and Mashhad in Iran", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 191-207. magiran.com/p1998430
غلامرضا روشن، جوزه اوراسو، (1398). 'مقایسه تهدیدها و فرصت های متاثر از گرمایش جهانی بر ذخیره انرژی ساختمان ها در یک تیپ اقلیمی بیابانی سرد برای مادرید در اسپانیا و مشهد در ایران'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.191-207. magiran.com/p1998430
Gholamreza Roshan , Jose Orosa, (2019). 'Comparison of Threats and Opportunities Affected by Global Warming on the Energy Storage of Buildings in a Cold Desert Climate Type for Madrid in Spain and Mashhad in Iran', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.191-207. magiran.com/p1998430
غلامرضا روشن؛ جوزه اوراسو. "مقایسه تهدیدها و فرصت های متاثر از گرمایش جهانی بر ذخیره انرژی ساختمان ها در یک تیپ اقلیمی بیابانی سرد برای مادرید در اسپانیا و مشهد در ایران". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 191-207. magiran.com/p1998430
Gholamreza Roshan ; Jose Orosa. "Comparison of Threats and Opportunities Affected by Global Warming on the Energy Storage of Buildings in a Cold Desert Climate Type for Madrid in Spain and Mashhad in Iran", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 191-207. magiran.com/p1998430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال