ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم صفرآبادی، علی احمدپور، (1398). برنامه ریزی تفرجگاه های پیرامون شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت؛ مطالعه موردی چشمه آبگرم تودلویه، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، 227-243. magiran.com/p1998432
Azam Safarabadi , Ali Ahmad Pour, (2019). planning the resorts surrounding towns with emphasis on Health Tourism: Case Study of Todlooyeh Hot Spring, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), 227-243. magiran.com/p1998432
اعظم صفرآبادی، علی احمدپور، برنامه ریزی تفرجگاه های پیرامون شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت؛ مطالعه موردی چشمه آبگرم تودلویه. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1398؛ 9(31): 227-243. magiran.com/p1998432
Azam Safarabadi , Ali Ahmad Pour, planning the resorts surrounding towns with emphasis on Health Tourism: Case Study of Todlooyeh Hot Spring, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2019; 9(31): 227-243. magiran.com/p1998432
اعظم صفرآبادی، علی احمدپور، "برنامه ریزی تفرجگاه های پیرامون شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت؛ مطالعه موردی چشمه آبگرم تودلویه"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 9، شماره 31 (1398): 227-243. magiran.com/p1998432
Azam Safarabadi , Ali Ahmad Pour, "planning the resorts surrounding towns with emphasis on Health Tourism: Case Study of Todlooyeh Hot Spring", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 9, no.31 (2019): 227-243. magiran.com/p1998432
اعظم صفرآبادی، علی احمدپور، (1398). 'برنامه ریزی تفرجگاه های پیرامون شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت؛ مطالعه موردی چشمه آبگرم تودلویه'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9(31)، صص.227-243. magiran.com/p1998432
Azam Safarabadi , Ali Ahmad Pour, (2019). 'planning the resorts surrounding towns with emphasis on Health Tourism: Case Study of Todlooyeh Hot Spring', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9(31), pp.227-243. magiran.com/p1998432
اعظم صفرآبادی؛ علی احمدپور. "برنامه ریزی تفرجگاه های پیرامون شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت؛ مطالعه موردی چشمه آبگرم تودلویه". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 ،31 ، 1398، 227-243. magiran.com/p1998432
Azam Safarabadi ; Ali Ahmad Pour. "planning the resorts surrounding towns with emphasis on Health Tourism: Case Study of Todlooyeh Hot Spring", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9, 31, 2019, 227-243. magiran.com/p1998432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال