ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی رضازاده اردبیلی، مجید سیدی ساروی، سارا طاهری امیری، (1397). مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 10(75)، 69-82. magiran.com/p1998439
Mojtaba Rezazadeh Ardebili , Majid Seyedi Saroi, Sara Taheri Amiri, (2018). Comparative study from the plan and section of Ardabil`s Jome mosque with similar plans and domes in order to drawing original dome`s curve, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 10(75), 69-82. magiran.com/p1998439
مجتبی رضازاده اردبیلی، مجید سیدی ساروی، سارا طاهری امیری، مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد. فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 1397؛ 10(75): 69-82. magiran.com/p1998439
Mojtaba Rezazadeh Ardebili , Majid Seyedi Saroi, Sara Taheri Amiri, Comparative study from the plan and section of Ardabil`s Jome mosque with similar plans and domes in order to drawing original dome`s curve, HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2018; 10(75): 69-82. magiran.com/p1998439
مجتبی رضازاده اردبیلی، مجید سیدی ساروی، سارا طاهری امیری، "مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد"، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 10، شماره 75 (1397): 69-82. magiran.com/p1998439
Mojtaba Rezazadeh Ardebili , Majid Seyedi Saroi, Sara Taheri Amiri, "Comparative study from the plan and section of Ardabil`s Jome mosque with similar plans and domes in order to drawing original dome`s curve", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi 10, no.75 (2018): 69-82. magiran.com/p1998439
مجتبی رضازاده اردبیلی، مجید سیدی ساروی، سارا طاهری امیری، (1397). 'مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد'، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 10(75)، صص.69-82. magiran.com/p1998439
Mojtaba Rezazadeh Ardebili , Majid Seyedi Saroi, Sara Taheri Amiri, (2018). 'Comparative study from the plan and section of Ardabil`s Jome mosque with similar plans and domes in order to drawing original dome`s curve', HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 10(75), pp.69-82. magiran.com/p1998439
مجتبی رضازاده اردبیلی؛ مجید سیدی ساروی؛ سارا طاهری امیری. "مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد". فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 10 ،75 ، 1397، 69-82. magiran.com/p1998439
Mojtaba Rezazadeh Ardebili ; Majid Seyedi Saroi; Sara Taheri Amiri. "Comparative study from the plan and section of Ardabil`s Jome mosque with similar plans and domes in order to drawing original dome`s curve", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 10, 75, 2018, 69-82. magiran.com/p1998439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال