ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته منصوری موید ، رسول نصیری سروی، قاسم رنجبر، (1398). بررسی نقش ارزش های اخلاقی، هویت و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی (مورد مطالعه شهر تهران)، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(65)، 55-72. magiran.com/p1998469
Fereshteh Mansouri Moayed, Rasoul Nasiri Sarvi, Ghasem Ranjbar, (2019). A Study of the Role of Moral Values, Social Identity and Social Trust on Human Security (A Case study of Tehran), Journal of Security Research, 18(65), 55-72. magiran.com/p1998469
فرشته منصوری موید ، رسول نصیری سروی، قاسم رنجبر، بررسی نقش ارزش های اخلاقی، هویت و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی (مورد مطالعه شهر تهران). فصلنامه امنیت پژوهی، 1398؛ 18(65): 55-72. magiran.com/p1998469
Fereshteh Mansouri Moayed, Rasoul Nasiri Sarvi, Ghasem Ranjbar, A Study of the Role of Moral Values, Social Identity and Social Trust on Human Security (A Case study of Tehran), Journal of Security Research, 2019; 18(65): 55-72. magiran.com/p1998469
فرشته منصوری موید ، رسول نصیری سروی، قاسم رنجبر، "بررسی نقش ارزش های اخلاقی، هویت و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی (مورد مطالعه شهر تهران)"، فصلنامه امنیت پژوهی 18، شماره 65 (1398): 55-72. magiran.com/p1998469
Fereshteh Mansouri Moayed, Rasoul Nasiri Sarvi, Ghasem Ranjbar, "A Study of the Role of Moral Values, Social Identity and Social Trust on Human Security (A Case study of Tehran)", Journal of Security Research 18, no.65 (2019): 55-72. magiran.com/p1998469
فرشته منصوری موید ، رسول نصیری سروی، قاسم رنجبر، (1398). 'بررسی نقش ارزش های اخلاقی، هویت و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی (مورد مطالعه شهر تهران)'، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(65)، صص.55-72. magiran.com/p1998469
Fereshteh Mansouri Moayed, Rasoul Nasiri Sarvi, Ghasem Ranjbar, (2019). 'A Study of the Role of Moral Values, Social Identity and Social Trust on Human Security (A Case study of Tehran)', Journal of Security Research, 18(65), pp.55-72. magiran.com/p1998469
فرشته منصوری موید ؛ رسول نصیری سروی؛ قاسم رنجبر. "بررسی نقش ارزش های اخلاقی، هویت و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی (مورد مطالعه شهر تهران)". فصلنامه امنیت پژوهی، 18 ،65 ، 1398، 55-72. magiran.com/p1998469
Fereshteh Mansouri Moayed; Rasoul Nasiri Sarvi; Ghasem Ranjbar. "A Study of the Role of Moral Values, Social Identity and Social Trust on Human Security (A Case study of Tehran)", Journal of Security Research, 18, 65, 2019, 55-72. magiran.com/p1998469
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال