ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدیوسف قرشی ، زینب حردانی، (1398). ترامپ و چالش مبارزه با تارشگری در یمن، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(65)، 73-95. magiran.com/p1998470
Seyyed Yousef Ghorashi, Zeynab Hardani, (2019). Trump and The Challenge of Fighting Terrorism in Yemen, Journal of Security Research, 18(65), 73-95. magiran.com/p1998470
سیدیوسف قرشی ، زینب حردانی، ترامپ و چالش مبارزه با تارشگری در یمن. فصلنامه امنیت پژوهی، 1398؛ 18(65): 73-95. magiran.com/p1998470
Seyyed Yousef Ghorashi, Zeynab Hardani, Trump and The Challenge of Fighting Terrorism in Yemen, Journal of Security Research, 2019; 18(65): 73-95. magiran.com/p1998470
سیدیوسف قرشی ، زینب حردانی، "ترامپ و چالش مبارزه با تارشگری در یمن"، فصلنامه امنیت پژوهی 18، شماره 65 (1398): 73-95. magiran.com/p1998470
Seyyed Yousef Ghorashi, Zeynab Hardani, "Trump and The Challenge of Fighting Terrorism in Yemen", Journal of Security Research 18, no.65 (2019): 73-95. magiran.com/p1998470
سیدیوسف قرشی ، زینب حردانی، (1398). 'ترامپ و چالش مبارزه با تارشگری در یمن'، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(65)، صص.73-95. magiran.com/p1998470
Seyyed Yousef Ghorashi, Zeynab Hardani, (2019). 'Trump and The Challenge of Fighting Terrorism in Yemen', Journal of Security Research, 18(65), pp.73-95. magiran.com/p1998470
سیدیوسف قرشی ؛ زینب حردانی. "ترامپ و چالش مبارزه با تارشگری در یمن". فصلنامه امنیت پژوهی، 18 ،65 ، 1398، 73-95. magiran.com/p1998470
Seyyed Yousef Ghorashi; Zeynab Hardani. "Trump and The Challenge of Fighting Terrorism in Yemen", Journal of Security Research, 18, 65, 2019, 73-95. magiran.com/p1998470
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال