ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی عابدی، علی اکبر استاجی، (1398). فشرده سازی برای قاب های کاملا منظم بر اساس قسمت متمم صفرشان، نشریه پژوهشهای ریاضی، 5(1)، 53-66. magiran.com/p1998472
Mostafa Abedi, Ali Akbar Estaji, (2019). Ompactification of Completely Regular Frames based on their Cozero Part, Journal of Mathematical Researches, 5(1), 53-66. magiran.com/p1998472
مصطفی عابدی، علی اکبر استاجی، فشرده سازی برای قاب های کاملا منظم بر اساس قسمت متمم صفرشان. نشریه پژوهشهای ریاضی، 1398؛ 5(1): 53-66. magiran.com/p1998472
Mostafa Abedi, Ali Akbar Estaji, Ompactification of Completely Regular Frames based on their Cozero Part, Journal of Mathematical Researches, 2019; 5(1): 53-66. magiran.com/p1998472
مصطفی عابدی، علی اکبر استاجی، "فشرده سازی برای قاب های کاملا منظم بر اساس قسمت متمم صفرشان"، نشریه پژوهشهای ریاضی 5، شماره 1 (1398): 53-66. magiran.com/p1998472
Mostafa Abedi, Ali Akbar Estaji, "Ompactification of Completely Regular Frames based on their Cozero Part", Journal of Mathematical Researches 5, no.1 (2019): 53-66. magiran.com/p1998472
مصطفی عابدی، علی اکبر استاجی، (1398). 'فشرده سازی برای قاب های کاملا منظم بر اساس قسمت متمم صفرشان'، نشریه پژوهشهای ریاضی، 5(1)، صص.53-66. magiran.com/p1998472
Mostafa Abedi, Ali Akbar Estaji, (2019). 'Ompactification of Completely Regular Frames based on their Cozero Part', Journal of Mathematical Researches, 5(1), pp.53-66. magiran.com/p1998472
مصطفی عابدی؛ علی اکبر استاجی. "فشرده سازی برای قاب های کاملا منظم بر اساس قسمت متمم صفرشان". نشریه پژوهشهای ریاضی، 5 ،1 ، 1398، 53-66. magiran.com/p1998472
Mostafa Abedi; Ali Akbar Estaji. "Ompactification of Completely Regular Frames based on their Cozero Part", Journal of Mathematical Researches, 5, 1, 2019, 53-66. magiran.com/p1998472
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال