ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید اصغرزاده، غلامعباس محمودی ، (1398). تبیین ویژگی های شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(65)، 131-157. magiran.com/p1998475
Majid Asgharzadeh, Gholam Abbas Mahmoudi, (2019). Explaining Personality Traits Appropriate for the Mission of Security Intelligence Organizations, Journal of Security Research, 18(65), 131-157. magiran.com/p1998475
مجید اصغرزاده، غلامعباس محمودی ، تبیین ویژگی های شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی. فصلنامه امنیت پژوهی، 1398؛ 18(65): 131-157. magiran.com/p1998475
Majid Asgharzadeh, Gholam Abbas Mahmoudi, Explaining Personality Traits Appropriate for the Mission of Security Intelligence Organizations, Journal of Security Research, 2019; 18(65): 131-157. magiran.com/p1998475
مجید اصغرزاده، غلامعباس محمودی ، "تبیین ویژگی های شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی"، فصلنامه امنیت پژوهی 18، شماره 65 (1398): 131-157. magiran.com/p1998475
Majid Asgharzadeh, Gholam Abbas Mahmoudi, "Explaining Personality Traits Appropriate for the Mission of Security Intelligence Organizations", Journal of Security Research 18, no.65 (2019): 131-157. magiran.com/p1998475
مجید اصغرزاده، غلامعباس محمودی ، (1398). 'تبیین ویژگی های شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی'، فصلنامه امنیت پژوهی، 18(65)، صص.131-157. magiran.com/p1998475
Majid Asgharzadeh, Gholam Abbas Mahmoudi, (2019). 'Explaining Personality Traits Appropriate for the Mission of Security Intelligence Organizations', Journal of Security Research, 18(65), pp.131-157. magiran.com/p1998475
مجید اصغرزاده؛ غلامعباس محمودی . "تبیین ویژگی های شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی". فصلنامه امنیت پژوهی، 18 ،65 ، 1398، 131-157. magiran.com/p1998475
Majid Asgharzadeh; Gholam Abbas Mahmoudi. "Explaining Personality Traits Appropriate for the Mission of Security Intelligence Organizations", Journal of Security Research, 18, 65, 2019, 131-157. magiran.com/p1998475
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال