ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود عباسی، محمدعلی طاهری، جهاندار امینی ، (1398). مشروعیت قطع اقدامات حمایتی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی در فقه اهل سنت، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، 7-27. magiran.com/p1998638
Mahmoud Abbasi, Mohammad Ali Taheri, Jahandar Amini , (2019). The Legitimacy of Cessation of Supportive Measures in Patients with Brain Death in Sunni Jurisprudence, Journal of Medical Figh, 10(34), 7-27. magiran.com/p1998638
محمود عباسی، محمدعلی طاهری، جهاندار امینی ، مشروعیت قطع اقدامات حمایتی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی در فقه اهل سنت. نشریه فقه پزشکی، 1398؛ 10(34): 7-27. magiran.com/p1998638
Mahmoud Abbasi, Mohammad Ali Taheri, Jahandar Amini , The Legitimacy of Cessation of Supportive Measures in Patients with Brain Death in Sunni Jurisprudence, Journal of Medical Figh, 2019; 10(34): 7-27. magiran.com/p1998638
محمود عباسی، محمدعلی طاهری، جهاندار امینی ، "مشروعیت قطع اقدامات حمایتی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی در فقه اهل سنت"، نشریه فقه پزشکی 10، شماره 34 (1398): 7-27. magiran.com/p1998638
Mahmoud Abbasi, Mohammad Ali Taheri, Jahandar Amini , "The Legitimacy of Cessation of Supportive Measures in Patients with Brain Death in Sunni Jurisprudence", Journal of Medical Figh 10, no.34 (2019): 7-27. magiran.com/p1998638
محمود عباسی، محمدعلی طاهری، جهاندار امینی ، (1398). 'مشروعیت قطع اقدامات حمایتی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی در فقه اهل سنت'، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، صص.7-27. magiran.com/p1998638
Mahmoud Abbasi, Mohammad Ali Taheri, Jahandar Amini , (2019). 'The Legitimacy of Cessation of Supportive Measures in Patients with Brain Death in Sunni Jurisprudence', Journal of Medical Figh, 10(34), pp.7-27. magiran.com/p1998638
محمود عباسی؛ محمدعلی طاهری؛ جهاندار امینی . "مشروعیت قطع اقدامات حمایتی از بیماران مبتلا به مرگ مغزی در فقه اهل سنت". نشریه فقه پزشکی، 10 ،34 ، 1398، 7-27. magiran.com/p1998638
Mahmoud Abbasi; Mohammad Ali Taheri; Jahandar Amini . "The Legitimacy of Cessation of Supportive Measures in Patients with Brain Death in Sunni Jurisprudence", Journal of Medical Figh, 10, 34, 2019, 7-27. magiran.com/p1998638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال