ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدجعفر صادق پور ، (1398). دیه احتباس ادراری و مدفوعی در فقه امامیه (خلازدایی قانونی از مساله احتباس)، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، 29-45. magiran.com/p1998639
Mohammad Jafar Sadeghpour , (2019). The Blood Money for Urinary and Fecal Cramps in Imamyia Jurisprudence Legal Amendment for the Question of Cramp, Journal of Medical Figh, 10(34), 29-45. magiran.com/p1998639
محمدجعفر صادق پور ، دیه احتباس ادراری و مدفوعی در فقه امامیه (خلازدایی قانونی از مساله احتباس). نشریه فقه پزشکی، 1398؛ 10(34): 29-45. magiran.com/p1998639
Mohammad Jafar Sadeghpour , The Blood Money for Urinary and Fecal Cramps in Imamyia Jurisprudence Legal Amendment for the Question of Cramp, Journal of Medical Figh, 2019; 10(34): 29-45. magiran.com/p1998639
محمدجعفر صادق پور ، "دیه احتباس ادراری و مدفوعی در فقه امامیه (خلازدایی قانونی از مساله احتباس)"، نشریه فقه پزشکی 10، شماره 34 (1398): 29-45. magiran.com/p1998639
Mohammad Jafar Sadeghpour , "The Blood Money for Urinary and Fecal Cramps in Imamyia Jurisprudence Legal Amendment for the Question of Cramp", Journal of Medical Figh 10, no.34 (2019): 29-45. magiran.com/p1998639
محمدجعفر صادق پور ، (1398). 'دیه احتباس ادراری و مدفوعی در فقه امامیه (خلازدایی قانونی از مساله احتباس)'، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، صص.29-45. magiran.com/p1998639
Mohammad Jafar Sadeghpour , (2019). 'The Blood Money for Urinary and Fecal Cramps in Imamyia Jurisprudence Legal Amendment for the Question of Cramp', Journal of Medical Figh, 10(34), pp.29-45. magiran.com/p1998639
محمدجعفر صادق پور . "دیه احتباس ادراری و مدفوعی در فقه امامیه (خلازدایی قانونی از مساله احتباس)". نشریه فقه پزشکی، 10 ،34 ، 1398، 29-45. magiran.com/p1998639
Mohammad Jafar Sadeghpour . "The Blood Money for Urinary and Fecal Cramps in Imamyia Jurisprudence Legal Amendment for the Question of Cramp", Journal of Medical Figh, 10, 34, 2019, 29-45. magiran.com/p1998639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال