ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نظری توکلی، مریم محمدی طبس ، محمدعادل ضیایی، فراست محمدی بلبان آباد، (1398). تبیین حکم فقهی «تعیین جنسیت جنین» در مذاهب اسلامی، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، 65-77. magiran.com/p1998641
Saeid Nazari Tavakkoli, Maryam Mohammadi Tabas , Mohammad Adel Ziaei, Ferasat Mohammadi Bolbanabad, (2019). Explaining the Jurisprudential Ruling of "Determining the Sex of Fetus" in Islamic Religions, Journal of Medical Figh, 10(34), 65-77. magiran.com/p1998641
سعید نظری توکلی، مریم محمدی طبس ، محمدعادل ضیایی، فراست محمدی بلبان آباد، تبیین حکم فقهی «تعیین جنسیت جنین» در مذاهب اسلامی. نشریه فقه پزشکی، 1398؛ 10(34): 65-77. magiran.com/p1998641
Saeid Nazari Tavakkoli, Maryam Mohammadi Tabas , Mohammad Adel Ziaei, Ferasat Mohammadi Bolbanabad, Explaining the Jurisprudential Ruling of "Determining the Sex of Fetus" in Islamic Religions, Journal of Medical Figh, 2019; 10(34): 65-77. magiran.com/p1998641
سعید نظری توکلی، مریم محمدی طبس ، محمدعادل ضیایی، فراست محمدی بلبان آباد، "تبیین حکم فقهی «تعیین جنسیت جنین» در مذاهب اسلامی"، نشریه فقه پزشکی 10، شماره 34 (1398): 65-77. magiran.com/p1998641
Saeid Nazari Tavakkoli, Maryam Mohammadi Tabas , Mohammad Adel Ziaei, Ferasat Mohammadi Bolbanabad, "Explaining the Jurisprudential Ruling of "Determining the Sex of Fetus" in Islamic Religions", Journal of Medical Figh 10, no.34 (2019): 65-77. magiran.com/p1998641
سعید نظری توکلی، مریم محمدی طبس ، محمدعادل ضیایی، فراست محمدی بلبان آباد، (1398). 'تبیین حکم فقهی «تعیین جنسیت جنین» در مذاهب اسلامی'، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، صص.65-77. magiran.com/p1998641
Saeid Nazari Tavakkoli, Maryam Mohammadi Tabas , Mohammad Adel Ziaei, Ferasat Mohammadi Bolbanabad, (2019). 'Explaining the Jurisprudential Ruling of "Determining the Sex of Fetus" in Islamic Religions', Journal of Medical Figh, 10(34), pp.65-77. magiran.com/p1998641
سعید نظری توکلی؛ مریم محمدی طبس ؛ محمدعادل ضیایی؛ فراست محمدی بلبان آباد. "تبیین حکم فقهی «تعیین جنسیت جنین» در مذاهب اسلامی". نشریه فقه پزشکی، 10 ،34 ، 1398، 65-77. magiran.com/p1998641
Saeid Nazari Tavakkoli; Maryam Mohammadi Tabas ; Mohammad Adel Ziaei; Ferasat Mohammadi Bolbanabad. "Explaining the Jurisprudential Ruling of "Determining the Sex of Fetus" in Islamic Religions", Journal of Medical Figh, 10, 34, 2019, 65-77. magiran.com/p1998641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال