ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه خوش کلام، نسرین کریمی ، (1398). قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، 79-89. magiran.com/p1998642
Fatemeh Khosh Kalam, Nasrin Karimi , (2019). Efficient Jurisprudential Rules on Compensating Harm Inflicted by Causes of Gradual Death, Journal of Medical Figh, 10(34), 79-89. magiran.com/p1998642
فاطمه خوش کلام، نسرین کریمی ، قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی. نشریه فقه پزشکی، 1398؛ 10(34): 79-89. magiran.com/p1998642
Fatemeh Khosh Kalam, Nasrin Karimi , Efficient Jurisprudential Rules on Compensating Harm Inflicted by Causes of Gradual Death, Journal of Medical Figh, 2019; 10(34): 79-89. magiran.com/p1998642
فاطمه خوش کلام، نسرین کریمی ، "قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی"، نشریه فقه پزشکی 10، شماره 34 (1398): 79-89. magiran.com/p1998642
Fatemeh Khosh Kalam, Nasrin Karimi , "Efficient Jurisprudential Rules on Compensating Harm Inflicted by Causes of Gradual Death", Journal of Medical Figh 10, no.34 (2019): 79-89. magiran.com/p1998642
فاطمه خوش کلام، نسرین کریمی ، (1398). 'قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی'، نشریه فقه پزشکی، 10(34)، صص.79-89. magiran.com/p1998642
Fatemeh Khosh Kalam, Nasrin Karimi , (2019). 'Efficient Jurisprudential Rules on Compensating Harm Inflicted by Causes of Gradual Death', Journal of Medical Figh, 10(34), pp.79-89. magiran.com/p1998642
فاطمه خوش کلام؛ نسرین کریمی . "قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی". نشریه فقه پزشکی، 10 ،34 ، 1398، 79-89. magiran.com/p1998642
Fatemeh Khosh Kalam; Nasrin Karimi . "Efficient Jurisprudential Rules on Compensating Harm Inflicted by Causes of Gradual Death", Journal of Medical Figh, 10, 34, 2019, 79-89. magiran.com/p1998642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال