ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا عریضی، پریناز کاکولکی، (1398). رابطه ویژگی های انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری، فصلنامه روانشناسی، 23(2)، 181-198. magiran.com/p1998719
Parinaz Kakoolaki, Hamid Reza Oreyzi, (2019). The Relation between Job Motivation Characteristics and Burnout with Nonlinear Structure Equation Modeling Applications o, Journal of Psychology, 23(2), 181-198. magiran.com/p1998719
حمیدرضا عریضی، پریناز کاکولکی، رابطه ویژگی های انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری. فصلنامه روانشناسی، 1398؛ 23(2): 181-198. magiran.com/p1998719
Parinaz Kakoolaki, Hamid Reza Oreyzi, The Relation between Job Motivation Characteristics and Burnout with Nonlinear Structure Equation Modeling Applications o, Journal of Psychology, 2019; 23(2): 181-198. magiran.com/p1998719
حمیدرضا عریضی، پریناز کاکولکی، "رابطه ویژگی های انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری"، فصلنامه روانشناسی 23، شماره 2 (1398): 181-198. magiran.com/p1998719
Parinaz Kakoolaki, Hamid Reza Oreyzi, "The Relation between Job Motivation Characteristics and Burnout with Nonlinear Structure Equation Modeling Applications o", Journal of Psychology 23, no.2 (2019): 181-198. magiran.com/p1998719
حمیدرضا عریضی، پریناز کاکولکی، (1398). 'رابطه ویژگی های انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری'، فصلنامه روانشناسی، 23(2)، صص.181-198. magiran.com/p1998719
Parinaz Kakoolaki, Hamid Reza Oreyzi, (2019). 'The Relation between Job Motivation Characteristics and Burnout with Nonlinear Structure Equation Modeling Applications o', Journal of Psychology, 23(2), pp.181-198. magiran.com/p1998719
حمیدرضا عریضی؛ پریناز کاکولکی. "رابطه ویژگی های انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری". فصلنامه روانشناسی، 23 ،2 ، 1398، 181-198. magiran.com/p1998719
Parinaz Kakoolaki; Hamid Reza Oreyzi. "The Relation between Job Motivation Characteristics and Burnout with Nonlinear Structure Equation Modeling Applications o", Journal of Psychology, 23, 2, 2019, 181-198. magiran.com/p1998719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال