ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده صالحی، حبیب الله سعیدی، محمود محسنی مقدم، (1399). یک روش طیفی برپایه چندجمله ای های هان برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل مرتبه کسری با هسته به طور ضعیف منفرد، نشریه پژوهشهای ریاضی، 6(1)، 5. magiran.com/p1998724
Farideh Salehi, Habib allah saeedi , Mahmod Mohseni Moghadam, (2020). A spectral method based on Hahn polynomials for solving weakly singular fractional order integro-differential equations, Journal of Mathematical Researches, 6(1), 5. magiran.com/p1998724
فریده صالحی، حبیب الله سعیدی، محمود محسنی مقدم، یک روش طیفی برپایه چندجمله ای های هان برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل مرتبه کسری با هسته به طور ضعیف منفرد. نشریه پژوهشهای ریاضی، 1399؛ 6(1): 5. magiran.com/p1998724
Farideh Salehi, Habib allah saeedi , Mahmod Mohseni Moghadam, A spectral method based on Hahn polynomials for solving weakly singular fractional order integro-differential equations, Journal of Mathematical Researches, 2020; 6(1): 5. magiran.com/p1998724
فریده صالحی، حبیب الله سعیدی، محمود محسنی مقدم، "یک روش طیفی برپایه چندجمله ای های هان برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل مرتبه کسری با هسته به طور ضعیف منفرد"، نشریه پژوهشهای ریاضی 6، شماره 1 (1399): 5. magiran.com/p1998724
Farideh Salehi, Habib allah saeedi , Mahmod Mohseni Moghadam, "A spectral method based on Hahn polynomials for solving weakly singular fractional order integro-differential equations", Journal of Mathematical Researches 6, no.1 (2020): 5. magiran.com/p1998724
فریده صالحی، حبیب الله سعیدی، محمود محسنی مقدم، (1399). 'یک روش طیفی برپایه چندجمله ای های هان برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل مرتبه کسری با هسته به طور ضعیف منفرد'، نشریه پژوهشهای ریاضی، 6(1)، صص.5. magiran.com/p1998724
Farideh Salehi, Habib allah saeedi , Mahmod Mohseni Moghadam, (2020). 'A spectral method based on Hahn polynomials for solving weakly singular fractional order integro-differential equations', Journal of Mathematical Researches, 6(1), pp.5. magiran.com/p1998724
فریده صالحی؛ حبیب الله سعیدی؛ محمود محسنی مقدم. "یک روش طیفی برپایه چندجمله ای های هان برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل مرتبه کسری با هسته به طور ضعیف منفرد". نشریه پژوهشهای ریاضی، 6 ،1 ، 1399، 5. magiran.com/p1998724
Farideh Salehi; Habib allah saeedi ; Mahmod Mohseni Moghadam. "A spectral method based on Hahn polynomials for solving weakly singular fractional order integro-differential equations", Journal of Mathematical Researches, 6, 1, 2020, 5. magiran.com/p1998724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال