ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رحمان رحیمی، چیا نقشینی، (1397). تاثیر مکمل کافئین بر فعالیت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز در طی فعالیت ورزشی مقاومتی حاد در ورزشکاران، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 10-17. magiran.com/p1998787
Mohammad Rahman Rahimi , Chia Naghshini, (2018). The Effect of Caffeine Supplement on Myeloperoxidase and Acetylcholinesterase Activity during Acute Resistance Exercise in Athletes, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 10-17. magiran.com/p1998787
محمد رحمان رحیمی، چیا نقشینی، تاثیر مکمل کافئین بر فعالیت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز در طی فعالیت ورزشی مقاومتی حاد در ورزشکاران. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 10-17. magiran.com/p1998787
Mohammad Rahman Rahimi , Chia Naghshini, The Effect of Caffeine Supplement on Myeloperoxidase and Acetylcholinesterase Activity during Acute Resistance Exercise in Athletes, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 10-17. magiran.com/p1998787
محمد رحمان رحیمی، چیا نقشینی، "تاثیر مکمل کافئین بر فعالیت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز در طی فعالیت ورزشی مقاومتی حاد در ورزشکاران"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 10-17. magiran.com/p1998787
Mohammad Rahman Rahimi , Chia Naghshini, "The Effect of Caffeine Supplement on Myeloperoxidase and Acetylcholinesterase Activity during Acute Resistance Exercise in Athletes", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 10-17. magiran.com/p1998787
محمد رحمان رحیمی، چیا نقشینی، (1397). 'تاثیر مکمل کافئین بر فعالیت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز در طی فعالیت ورزشی مقاومتی حاد در ورزشکاران'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.10-17. magiran.com/p1998787
Mohammad Rahman Rahimi , Chia Naghshini, (2018). 'The Effect of Caffeine Supplement on Myeloperoxidase and Acetylcholinesterase Activity during Acute Resistance Exercise in Athletes', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.10-17. magiran.com/p1998787
محمد رحمان رحیمی؛ چیا نقشینی. "تاثیر مکمل کافئین بر فعالیت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز در طی فعالیت ورزشی مقاومتی حاد در ورزشکاران". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 10-17. magiran.com/p1998787
Mohammad Rahman Rahimi ; Chia Naghshini. "The Effect of Caffeine Supplement on Myeloperoxidase and Acetylcholinesterase Activity during Acute Resistance Exercise in Athletes", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 10-17. magiran.com/p1998787
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال