ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عزیزی، علیرضا ابراهیمی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، (1397). بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل یاری آلژینات سدیم بر سطح PYY و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 18-27. magiran.com/p1998788
Mohammad Azizi , Alireza Ebrahimi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, (2018). The effect of eight weeks high intensity interval training with alginate sodium and lipid profile on PYY levels in men with metabolic syndrome., Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 18-27. magiran.com/p1998788
محمد عزیزی، علیرضا ابراهیمی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل یاری آلژینات سدیم بر سطح PYY و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 18-27. magiran.com/p1998788
Mohammad Azizi , Alireza Ebrahimi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, The effect of eight weeks high intensity interval training with alginate sodium and lipid profile on PYY levels in men with metabolic syndrome., Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 18-27. magiran.com/p1998788
محمد عزیزی، علیرضا ابراهیمی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، "بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل یاری آلژینات سدیم بر سطح PYY و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 18-27. magiran.com/p1998788
Mohammad Azizi , Alireza Ebrahimi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, "The effect of eight weeks high intensity interval training with alginate sodium and lipid profile on PYY levels in men with metabolic syndrome.", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 18-27. magiran.com/p1998788
محمد عزیزی، علیرضا ابراهیمی، وریا طهماسبی، رستگار حسینی، (1397). 'بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل یاری آلژینات سدیم بر سطح PYY و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.18-27. magiran.com/p1998788
Mohammad Azizi , Alireza Ebrahimi, Worya Tahmasebi, Rastegar Hoseini, (2018). 'The effect of eight weeks high intensity interval training with alginate sodium and lipid profile on PYY levels in men with metabolic syndrome.', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.18-27. magiran.com/p1998788
محمد عزیزی؛ علیرضا ابراهیمی؛ وریا طهماسبی؛ رستگار حسینی. "بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل یاری آلژینات سدیم بر سطح PYY و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 18-27. magiran.com/p1998788
Mohammad Azizi ; Alireza Ebrahimi; Worya Tahmasebi; Rastegar Hoseini. "The effect of eight weeks high intensity interval training with alginate sodium and lipid profile on PYY levels in men with metabolic syndrome.", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 18-27. magiran.com/p1998788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال