ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهر افشارنژاد، مسعود خرسندی، سامره صفرزاده، علیرضا امانی، (1397). بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه بر قدرت، زمان واماندگی و هم انقباضی سینرژیست در عضلات خم کننده آرنج اندام تمرین کرده و تمرین نکرده، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 28-36. magiran.com/p1998789
Taher Afsharnezhad , Alireza Amani, Masoud Khorsandi, Samereh Safar Zadeh, (2018). The effects of 8-weeks unilateral resistance training on strength, time to task failure, and synergist co-activation of elbow flexor Muscles in trained and untrained limbs, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 28-36. magiran.com/p1998789
طاهر افشارنژاد، مسعود خرسندی، سامره صفرزاده، علیرضا امانی، بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه بر قدرت، زمان واماندگی و هم انقباضی سینرژیست در عضلات خم کننده آرنج اندام تمرین کرده و تمرین نکرده. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 28-36. magiran.com/p1998789
Taher Afsharnezhad , Alireza Amani, Masoud Khorsandi, Samereh Safar Zadeh, The effects of 8-weeks unilateral resistance training on strength, time to task failure, and synergist co-activation of elbow flexor Muscles in trained and untrained limbs, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 28-36. magiran.com/p1998789
طاهر افشارنژاد، مسعود خرسندی، سامره صفرزاده، علیرضا امانی، "بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه بر قدرت، زمان واماندگی و هم انقباضی سینرژیست در عضلات خم کننده آرنج اندام تمرین کرده و تمرین نکرده"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 28-36. magiran.com/p1998789
Taher Afsharnezhad , Alireza Amani, Masoud Khorsandi, Samereh Safar Zadeh, "The effects of 8-weeks unilateral resistance training on strength, time to task failure, and synergist co-activation of elbow flexor Muscles in trained and untrained limbs", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 28-36. magiran.com/p1998789
طاهر افشارنژاد، مسعود خرسندی، سامره صفرزاده، علیرضا امانی، (1397). 'بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه بر قدرت، زمان واماندگی و هم انقباضی سینرژیست در عضلات خم کننده آرنج اندام تمرین کرده و تمرین نکرده'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.28-36. magiran.com/p1998789
Taher Afsharnezhad , Alireza Amani, Masoud Khorsandi, Samereh Safar Zadeh, (2018). 'The effects of 8-weeks unilateral resistance training on strength, time to task failure, and synergist co-activation of elbow flexor Muscles in trained and untrained limbs', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.28-36. magiran.com/p1998789
طاهر افشارنژاد؛ مسعود خرسندی؛ سامره صفرزاده؛ علیرضا امانی. "بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه بر قدرت، زمان واماندگی و هم انقباضی سینرژیست در عضلات خم کننده آرنج اندام تمرین کرده و تمرین نکرده". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 28-36. magiran.com/p1998789
Taher Afsharnezhad ; Alireza Amani; Masoud Khorsandi; Samereh Safar Zadeh. "The effects of 8-weeks unilateral resistance training on strength, time to task failure, and synergist co-activation of elbow flexor Muscles in trained and untrained limbs", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 28-36. magiran.com/p1998789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال