ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مهربانی، فرزاد زهساز، (1397). تاثیر مکمل ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر سطوح مالون دی آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در مردان ورزشکار، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 37-44. magiran.com/p1998790
Ali Mehrabani, Farzad Zehsaz , (2018). The effect of Combined Supplementation with Methyl Sulfonyl Methane and Glucosamine on Superoxide Dismutase and Malondialdehyde Levels after a Bout of Plyometric Exercise Training in Athlete Males, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 37-44. magiran.com/p1998790
علی مهربانی، فرزاد زهساز، تاثیر مکمل ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر سطوح مالون دی آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در مردان ورزشکار. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 37-44. magiran.com/p1998790
Ali Mehrabani, Farzad Zehsaz , The effect of Combined Supplementation with Methyl Sulfonyl Methane and Glucosamine on Superoxide Dismutase and Malondialdehyde Levels after a Bout of Plyometric Exercise Training in Athlete Males, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 37-44. magiran.com/p1998790
علی مهربانی، فرزاد زهساز، "تاثیر مکمل ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر سطوح مالون دی آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در مردان ورزشکار"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 37-44. magiran.com/p1998790
Ali Mehrabani, Farzad Zehsaz , "The effect of Combined Supplementation with Methyl Sulfonyl Methane and Glucosamine on Superoxide Dismutase and Malondialdehyde Levels after a Bout of Plyometric Exercise Training in Athlete Males", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 37-44. magiran.com/p1998790
علی مهربانی، فرزاد زهساز، (1397). 'تاثیر مکمل ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر سطوح مالون دی آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در مردان ورزشکار'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.37-44. magiran.com/p1998790
Ali Mehrabani, Farzad Zehsaz , (2018). 'The effect of Combined Supplementation with Methyl Sulfonyl Methane and Glucosamine on Superoxide Dismutase and Malondialdehyde Levels after a Bout of Plyometric Exercise Training in Athlete Males', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.37-44. magiran.com/p1998790
علی مهربانی؛ فرزاد زهساز. "تاثیر مکمل ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر سطوح مالون دی آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در مردان ورزشکار". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 37-44. magiran.com/p1998790
Ali Mehrabani; Farzad Zehsaz . "The effect of Combined Supplementation with Methyl Sulfonyl Methane and Glucosamine on Superoxide Dismutase and Malondialdehyde Levels after a Bout of Plyometric Exercise Training in Athlete Males", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 37-44. magiran.com/p1998790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال