ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین واعظی، محمدرضا ذوالفقاری، جواد طلوعی آذر، (1397). تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 45-52. magiran.com/p1998791
Parvin Vaezi, Mohammad Reza Zolfaghari, Javad Toloueiazar , (2018). Effects of 8 weeks aerobic training on serum level of CTRP9, omentin-1, lipid profile and insulin resistance in inactive obese woman, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 45-52. magiran.com/p1998791
پروین واعظی، محمدرضا ذوالفقاری، جواد طلوعی آذر، تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 45-52. magiran.com/p1998791
Parvin Vaezi, Mohammad Reza Zolfaghari, Javad Toloueiazar , Effects of 8 weeks aerobic training on serum level of CTRP9, omentin-1, lipid profile and insulin resistance in inactive obese woman, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 45-52. magiran.com/p1998791
پروین واعظی، محمدرضا ذوالفقاری، جواد طلوعی آذر، "تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 45-52. magiran.com/p1998791
Parvin Vaezi, Mohammad Reza Zolfaghari, Javad Toloueiazar , "Effects of 8 weeks aerobic training on serum level of CTRP9, omentin-1, lipid profile and insulin resistance in inactive obese woman", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 45-52. magiran.com/p1998791
پروین واعظی، محمدرضا ذوالفقاری، جواد طلوعی آذر، (1397). 'تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.45-52. magiran.com/p1998791
Parvin Vaezi, Mohammad Reza Zolfaghari, Javad Toloueiazar , (2018). 'Effects of 8 weeks aerobic training on serum level of CTRP9, omentin-1, lipid profile and insulin resistance in inactive obese woman', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.45-52. magiran.com/p1998791
پروین واعظی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ جواد طلوعی آذر. "تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 45-52. magiran.com/p1998791
Parvin Vaezi; Mohammad Reza Zolfaghari; Javad Toloueiazar . "Effects of 8 weeks aerobic training on serum level of CTRP9, omentin-1, lipid profile and insulin resistance in inactive obese woman", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 45-52. magiran.com/p1998791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال