ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید صالح صفری موسوی، حمید محبی، هادی روحانی، (1397). بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 53-61. magiran.com/p1998792
Seyed Saleh Safari Mosavi , Hamid Mohebbi, Hadi Rohani, (2018). The effect of 12 weeks of continuous training at Fatmax intensity and anaerobic threshold and high intensity interval training on insulin resistance index in Pre Diabetes Patient, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 53-61. magiran.com/p1998792
سید صالح صفری موسوی، حمید محبی، هادی روحانی، بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 53-61. magiran.com/p1998792
Seyed Saleh Safari Mosavi , Hamid Mohebbi, Hadi Rohani, The effect of 12 weeks of continuous training at Fatmax intensity and anaerobic threshold and high intensity interval training on insulin resistance index in Pre Diabetes Patient, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 53-61. magiran.com/p1998792
سید صالح صفری موسوی، حمید محبی، هادی روحانی، "بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 53-61. magiran.com/p1998792
Seyed Saleh Safari Mosavi , Hamid Mohebbi, Hadi Rohani, "The effect of 12 weeks of continuous training at Fatmax intensity and anaerobic threshold and high intensity interval training on insulin resistance index in Pre Diabetes Patient", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 53-61. magiran.com/p1998792
سید صالح صفری موسوی، حمید محبی، هادی روحانی، (1397). 'بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.53-61. magiran.com/p1998792
Seyed Saleh Safari Mosavi , Hamid Mohebbi, Hadi Rohani, (2018). 'The effect of 12 weeks of continuous training at Fatmax intensity and anaerobic threshold and high intensity interval training on insulin resistance index in Pre Diabetes Patient', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.53-61. magiran.com/p1998792
سید صالح صفری موسوی؛ حمید محبی؛ هادی روحانی. "بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 53-61. magiran.com/p1998792
Seyed Saleh Safari Mosavi ; Hamid Mohebbi; Hadi Rohani. "The effect of 12 weeks of continuous training at Fatmax intensity and anaerobic threshold and high intensity interval training on insulin resistance index in Pre Diabetes Patient", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 53-61. magiran.com/p1998792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال