ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین امیرساسان، علی اصغر رواسی، امید میرزاحسینی، مصطفی آرمان فر، فضلاللهقدس حیدری، (1397). تاثیر دو مقدار مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر پاسخ هورمون های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه برداران معلول، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 62-68. magiran.com/p1998793
Ramin Amirsasan , Ali Asghar Ravasi, Omid Mirza Hoseini, Mustafa Armanfar, Fazlollah Ghodsmirheidari, (2018). Effect of branched-chain amino acids supplementation with two different amounts on anabolic hormone response after heavy resistance activity in Paralympic weightlifters, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 62-68. magiran.com/p1998793
رامین امیرساسان، علی اصغر رواسی، امید میرزاحسینی، مصطفی آرمان فر، فضلاللهقدس حیدری، تاثیر دو مقدار مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر پاسخ هورمون های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه برداران معلول. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 62-68. magiran.com/p1998793
Ramin Amirsasan , Ali Asghar Ravasi, Omid Mirza Hoseini, Mustafa Armanfar, Fazlollah Ghodsmirheidari, Effect of branched-chain amino acids supplementation with two different amounts on anabolic hormone response after heavy resistance activity in Paralympic weightlifters, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 62-68. magiran.com/p1998793
رامین امیرساسان، علی اصغر رواسی، امید میرزاحسینی، مصطفی آرمان فر، فضلاللهقدس حیدری، "تاثیر دو مقدار مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر پاسخ هورمون های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه برداران معلول"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 62-68. magiran.com/p1998793
Ramin Amirsasan , Ali Asghar Ravasi, Omid Mirza Hoseini, Mustafa Armanfar, Fazlollah Ghodsmirheidari, "Effect of branched-chain amino acids supplementation with two different amounts on anabolic hormone response after heavy resistance activity in Paralympic weightlifters", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 62-68. magiran.com/p1998793
رامین امیرساسان، علی اصغر رواسی، امید میرزاحسینی، مصطفی آرمان فر، فضلاللهقدس حیدری، (1397). 'تاثیر دو مقدار مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر پاسخ هورمون های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه برداران معلول'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.62-68. magiran.com/p1998793
Ramin Amirsasan , Ali Asghar Ravasi, Omid Mirza Hoseini, Mustafa Armanfar, Fazlollah Ghodsmirheidari, (2018). 'Effect of branched-chain amino acids supplementation with two different amounts on anabolic hormone response after heavy resistance activity in Paralympic weightlifters', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.62-68. magiran.com/p1998793
رامین امیرساسان؛ علی اصغر رواسی؛ امید میرزاحسینی؛ مصطفی آرمان فر؛ فضلاللهقدس حیدری. "تاثیر دو مقدار مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر پاسخ هورمون های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه برداران معلول". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 62-68. magiran.com/p1998793
Ramin Amirsasan ; Ali Asghar Ravasi; Omid Mirza Hoseini; Mustafa Armanfar; Fazlollah Ghodsmirheidari. "Effect of branched-chain amino acids supplementation with two different amounts on anabolic hormone response after heavy resistance activity in Paralympic weightlifters", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 62-68. magiran.com/p1998793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال