ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم آزالی علمداری، مصطفی آرمان فر، اورهان خدایی، (1397). تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر آدیپونکتین سرمی، مقاومت به انسولین و شاخص های سندروم متابولیک در مردان مبتلا به سندروم متابولیک، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 69-76. magiran.com/p1998794
Karim Azali Alamdari , Mostafa Armanfar, Orhan Khodaei, (2018). The effect of high intensity interval training on serum adiponectin, insulin resistance and markers of metabolic syndrome in men with metabolic syndrome, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 69-76. magiran.com/p1998794
کریم آزالی علمداری، مصطفی آرمان فر، اورهان خدایی، تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر آدیپونکتین سرمی، مقاومت به انسولین و شاخص های سندروم متابولیک در مردان مبتلا به سندروم متابولیک. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 69-76. magiran.com/p1998794
Karim Azali Alamdari , Mostafa Armanfar, Orhan Khodaei, The effect of high intensity interval training on serum adiponectin, insulin resistance and markers of metabolic syndrome in men with metabolic syndrome, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 69-76. magiran.com/p1998794
کریم آزالی علمداری، مصطفی آرمان فر، اورهان خدایی، "تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر آدیپونکتین سرمی، مقاومت به انسولین و شاخص های سندروم متابولیک در مردان مبتلا به سندروم متابولیک"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 69-76. magiran.com/p1998794
Karim Azali Alamdari , Mostafa Armanfar, Orhan Khodaei, "The effect of high intensity interval training on serum adiponectin, insulin resistance and markers of metabolic syndrome in men with metabolic syndrome", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 69-76. magiran.com/p1998794
کریم آزالی علمداری، مصطفی آرمان فر، اورهان خدایی، (1397). 'تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر آدیپونکتین سرمی، مقاومت به انسولین و شاخص های سندروم متابولیک در مردان مبتلا به سندروم متابولیک'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.69-76. magiran.com/p1998794
Karim Azali Alamdari , Mostafa Armanfar, Orhan Khodaei, (2018). 'The effect of high intensity interval training on serum adiponectin, insulin resistance and markers of metabolic syndrome in men with metabolic syndrome', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.69-76. magiran.com/p1998794
کریم آزالی علمداری؛ مصطفی آرمان فر؛ اورهان خدایی. "تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر آدیپونکتین سرمی، مقاومت به انسولین و شاخص های سندروم متابولیک در مردان مبتلا به سندروم متابولیک". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 69-76. magiran.com/p1998794
Karim Azali Alamdari ; Mostafa Armanfar; Orhan Khodaei. "The effect of high intensity interval training on serum adiponectin, insulin resistance and markers of metabolic syndrome in men with metabolic syndrome", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 69-76. magiran.com/p1998794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال