ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جبار بشیری، آرمین تمرخانی، (1397). تاثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکمل سازی عصاره ی مرزن جوش بر آپوپتوز عضله ی نعلی موش های صحرایی نر، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، 83-92. magiran.com/p1998796
Jabbar Bashiri , Armin Tamar Khani, (2018). Effectiveness of three months of aerobic training with Origanum Majorana extract supplementation on soleus muscle apoptosis in male rats, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), 83-92. magiran.com/p1998796
جبار بشیری، آرمین تمرخانی، تاثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکمل سازی عصاره ی مرزن جوش بر آپوپتوز عضله ی نعلی موش های صحرایی نر. نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 1397؛ 5(1): 83-92. magiran.com/p1998796
Jabbar Bashiri , Armin Tamar Khani, Effectiveness of three months of aerobic training with Origanum Majorana extract supplementation on soleus muscle apoptosis in male rats, Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2018; 5(1): 83-92. magiran.com/p1998796
جبار بشیری، آرمین تمرخانی، "تاثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکمل سازی عصاره ی مرزن جوش بر آپوپتوز عضله ی نعلی موش های صحرایی نر"، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 5، شماره 1 (1397): 83-92. magiran.com/p1998796
Jabbar Bashiri , Armin Tamar Khani, "Effectiveness of three months of aerobic training with Origanum Majorana extract supplementation on soleus muscle apoptosis in male rats", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology 5, no.1 (2018): 83-92. magiran.com/p1998796
جبار بشیری، آرمین تمرخانی، (1397). 'تاثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکمل سازی عصاره ی مرزن جوش بر آپوپتوز عضله ی نعلی موش های صحرایی نر'، نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5(1)، صص.83-92. magiran.com/p1998796
Jabbar Bashiri , Armin Tamar Khani, (2018). 'Effectiveness of three months of aerobic training with Origanum Majorana extract supplementation on soleus muscle apoptosis in male rats', Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5(1), pp.83-92. magiran.com/p1998796
جبار بشیری؛ آرمین تمرخانی. "تاثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکمل سازی عصاره ی مرزن جوش بر آپوپتوز عضله ی نعلی موش های صحرایی نر". نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، 5 ،1 ، 1397، 83-92. magiran.com/p1998796
Jabbar Bashiri ; Armin Tamar Khani. "Effectiveness of three months of aerobic training with Origanum Majorana extract supplementation on soleus muscle apoptosis in male rats", Biannual Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 5, 1, 2018, 83-92. magiran.com/p1998796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال