ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا ظفری، مرتضی صادقی، مهرداد بختیاری، شهرام تیموریان، (1398). ترمیم سریع زخم پوستی در موش های دیابتی با استفاده از نانو داربست پلی کاپرولاکتون - ژلاتین، فصلنامه کومش، 21(3)، 535-539. magiran.com/p1998853
Fariba Zafari, Morteza Sadeghi, Mehrdad Bakhtiyari, Shahram Teimourian, (2019). Rapid repair of skin ulcers in diabetic rats using polycaproplactone /gelatin nanon-fiber scaffold, Koomesh, 21(3), 535-539. magiran.com/p1998853
فریبا ظفری، مرتضی صادقی، مهرداد بختیاری، شهرام تیموریان، ترمیم سریع زخم پوستی در موش های دیابتی با استفاده از نانو داربست پلی کاپرولاکتون - ژلاتین. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(3): 535-539. magiran.com/p1998853
Fariba Zafari, Morteza Sadeghi, Mehrdad Bakhtiyari, Shahram Teimourian, Rapid repair of skin ulcers in diabetic rats using polycaproplactone /gelatin nanon-fiber scaffold, Koomesh, 2019; 21(3): 535-539. magiran.com/p1998853
فریبا ظفری، مرتضی صادقی، مهرداد بختیاری، شهرام تیموریان، "ترمیم سریع زخم پوستی در موش های دیابتی با استفاده از نانو داربست پلی کاپرولاکتون - ژلاتین"، فصلنامه کومش 21، شماره 3 (1398): 535-539. magiran.com/p1998853
Fariba Zafari, Morteza Sadeghi, Mehrdad Bakhtiyari, Shahram Teimourian, "Rapid repair of skin ulcers in diabetic rats using polycaproplactone /gelatin nanon-fiber scaffold", Koomesh 21, no.3 (2019): 535-539. magiran.com/p1998853
فریبا ظفری، مرتضی صادقی، مهرداد بختیاری، شهرام تیموریان، (1398). 'ترمیم سریع زخم پوستی در موش های دیابتی با استفاده از نانو داربست پلی کاپرولاکتون - ژلاتین'، فصلنامه کومش، 21(3)، صص.535-539. magiran.com/p1998853
Fariba Zafari, Morteza Sadeghi, Mehrdad Bakhtiyari, Shahram Teimourian, (2019). 'Rapid repair of skin ulcers in diabetic rats using polycaproplactone /gelatin nanon-fiber scaffold', Koomesh, 21(3), pp.535-539. magiran.com/p1998853
فریبا ظفری؛ مرتضی صادقی؛ مهرداد بختیاری؛ شهرام تیموریان. "ترمیم سریع زخم پوستی در موش های دیابتی با استفاده از نانو داربست پلی کاپرولاکتون - ژلاتین". فصلنامه کومش، 21 ،3 ، 1398، 535-539. magiran.com/p1998853
Fariba Zafari; Morteza Sadeghi; Mehrdad Bakhtiyari; Shahram Teimourian. "Rapid repair of skin ulcers in diabetic rats using polycaproplactone /gelatin nanon-fiber scaffold", Koomesh, 21, 3, 2019, 535-539. magiran.com/p1998853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال