ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حسنایی، سعیده سادات موسوی، (1397). مطالعه نقش داستان های مصور و انیمیشن در شکل دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه ای تطبیقی با ایران، مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 1(2)، 33-64. magiran.com/p1999041
Mohammadreza Hosnaei , Saeide Sadat Mousavi, (2018). The Role of Visual Comic Stories and Animation in Portraying the Concept of National Identity in Japan in a Comparative Study with Iran, Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 1(2), 33-64. magiran.com/p1999041
محمدرضا حسنایی، سعیده سادات موسوی، مطالعه نقش داستان های مصور و انیمیشن در شکل دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه ای تطبیقی با ایران. مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 1397؛ 1(2): 33-64. magiran.com/p1999041
Mohammadreza Hosnaei , Saeide Sadat Mousavi, The Role of Visual Comic Stories and Animation in Portraying the Concept of National Identity in Japan in a Comparative Study with Iran, Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 2018; 1(2): 33-64. magiran.com/p1999041
محمدرضا حسنایی، سعیده سادات موسوی، "مطالعه نقش داستان های مصور و انیمیشن در شکل دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه ای تطبیقی با ایران"، مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه 1، شماره 2 (1397): 33-64. magiran.com/p1999041
Mohammadreza Hosnaei , Saeide Sadat Mousavi, "The Role of Visual Comic Stories and Animation in Portraying the Concept of National Identity in Japan in a Comparative Study with Iran", Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media 1, no.2 (2018): 33-64. magiran.com/p1999041
محمدرضا حسنایی، سعیده سادات موسوی، (1397). 'مطالعه نقش داستان های مصور و انیمیشن در شکل دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه ای تطبیقی با ایران'، مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 1(2)، صص.33-64. magiran.com/p1999041
Mohammadreza Hosnaei , Saeide Sadat Mousavi, (2018). 'The Role of Visual Comic Stories and Animation in Portraying the Concept of National Identity in Japan in a Comparative Study with Iran', Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 1(2), pp.33-64. magiran.com/p1999041
محمدرضا حسنایی؛ سعیده سادات موسوی. "مطالعه نقش داستان های مصور و انیمیشن در شکل دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه ای تطبیقی با ایران". مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 1 ،2 ، 1397، 33-64. magiran.com/p1999041
Mohammadreza Hosnaei ; Saeide Sadat Mousavi. "The Role of Visual Comic Stories and Animation in Portraying the Concept of National Identity in Japan in a Comparative Study with Iran", Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 1, 2, 2018, 33-64. magiran.com/p1999041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال