ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهار حاج رضایی، شکوه نوابی نژاد، علیرضا کیامنش، (1397). اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد آماده سازی اولسون بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجردمانده، نشریه روانشناسی خانواده، 5(1)، 31-44. magiran.com/p1999292
Bahar Hajrezaei, Shokouh Navabinejad, Alireza Kiamanesh, (2018). The efectiveness of an integrated approach of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Olson's preparation approach on marriage expectation and responsibility among unmarried girls, Journal of Family Psychology, 5(1), 31-44. magiran.com/p1999292
بهار حاج رضایی، شکوه نوابی نژاد، علیرضا کیامنش، اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد آماده سازی اولسون بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجردمانده. نشریه روانشناسی خانواده، 1397؛ 5(1): 31-44. magiran.com/p1999292
Bahar Hajrezaei, Shokouh Navabinejad, Alireza Kiamanesh, The efectiveness of an integrated approach of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Olson's preparation approach on marriage expectation and responsibility among unmarried girls, Journal of Family Psychology, 2018; 5(1): 31-44. magiran.com/p1999292
بهار حاج رضایی، شکوه نوابی نژاد، علیرضا کیامنش، "اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد آماده سازی اولسون بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجردمانده"، نشریه روانشناسی خانواده 5، شماره 1 (1397): 31-44. magiran.com/p1999292
Bahar Hajrezaei, Shokouh Navabinejad, Alireza Kiamanesh, "The efectiveness of an integrated approach of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Olson's preparation approach on marriage expectation and responsibility among unmarried girls", Journal of Family Psychology 5, no.1 (2018): 31-44. magiran.com/p1999292
بهار حاج رضایی، شکوه نوابی نژاد، علیرضا کیامنش، (1397). 'اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد آماده سازی اولسون بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجردمانده'، نشریه روانشناسی خانواده، 5(1)، صص.31-44. magiran.com/p1999292
Bahar Hajrezaei, Shokouh Navabinejad, Alireza Kiamanesh, (2018). 'The efectiveness of an integrated approach of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Olson's preparation approach on marriage expectation and responsibility among unmarried girls', Journal of Family Psychology, 5(1), pp.31-44. magiran.com/p1999292
بهار حاج رضایی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علیرضا کیامنش. "اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد آماده سازی اولسون بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجردمانده". نشریه روانشناسی خانواده، 5 ،1 ، 1397، 31-44. magiran.com/p1999292
Bahar Hajrezaei; Shokouh Navabinejad; Alireza Kiamanesh. "The efectiveness of an integrated approach of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Olson's preparation approach on marriage expectation and responsibility among unmarried girls", Journal of Family Psychology, 5, 1, 2018, 31-44. magiran.com/p1999292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال