ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فیاض، سید حمیدحبیبیان، حسن یگانه، انور سنایی، محمد جواد مهدوی، (1398). مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه انجیر استان فارس، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(1)، 174-186. magiran.com/p1999384
Mohammad Fayaz, Seyed Hamid Habibian, Hasan Yeganeh , Anvar Sanaie, Mohammadjavad Mahdavi, (2019). Study of sheep grazing behavior in Cheshmeh Anjir rangelands, Fars province, Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(1), 174-186. magiran.com/p1999384
محمد فیاض، سید حمیدحبیبیان، حسن یگانه، انور سنایی، محمد جواد مهدوی، مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه انجیر استان فارس. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1398؛ 26(1): 174-186. magiran.com/p1999384
Mohammad Fayaz, Seyed Hamid Habibian, Hasan Yeganeh , Anvar Sanaie, Mohammadjavad Mahdavi, Study of sheep grazing behavior in Cheshmeh Anjir rangelands, Fars province, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 26(1): 174-186. magiran.com/p1999384
محمد فیاض، سید حمیدحبیبیان، حسن یگانه، انور سنایی، محمد جواد مهدوی، "مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه انجیر استان فارس"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26، شماره 1 (1398): 174-186. magiran.com/p1999384
Mohammad Fayaz, Seyed Hamid Habibian, Hasan Yeganeh , Anvar Sanaie, Mohammadjavad Mahdavi, "Study of sheep grazing behavior in Cheshmeh Anjir rangelands, Fars province", Iranian Journal of Range and Desert Research 26, no.1 (2019): 174-186. magiran.com/p1999384
محمد فیاض، سید حمیدحبیبیان، حسن یگانه، انور سنایی، محمد جواد مهدوی، (1398). 'مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه انجیر استان فارس'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(1)، صص.174-186. magiran.com/p1999384
Mohammad Fayaz, Seyed Hamid Habibian, Hasan Yeganeh , Anvar Sanaie, Mohammadjavad Mahdavi, (2019). 'Study of sheep grazing behavior in Cheshmeh Anjir rangelands, Fars province', Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(1), pp.174-186. magiran.com/p1999384
محمد فیاض؛ سید حمیدحبیبیان؛ حسن یگانه؛ انور سنایی؛ محمد جواد مهدوی. "مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه انجیر استان فارس". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26 ،1 ، 1398، 174-186. magiran.com/p1999384
Mohammad Fayaz; Seyed Hamid Habibian; Hasan Yeganeh ; Anvar Sanaie; Mohammadjavad Mahdavi. "Study of sheep grazing behavior in Cheshmeh Anjir rangelands, Fars province", Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, 1, 2019, 174-186. magiran.com/p1999384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال