ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Meisam Amidfar, Zahra Karami, Gholam Reza Kheirabadi , Hamid Afshar, Abolghasem Esmaeili, (2019). Expression of Bcl 2 and Bax genes in peripheral blood lymphocytes of depressed and nondepressed individuals, Journal of Research in Medical Sciences, 24(5), 8. magiran.com/p1999489
Meisam Amidfar, Zahra Karami, Gholam Reza Kheirabadi , Hamid Afshar, Abolghasem Esmaeili, Expression of Bcl 2 and Bax genes in peripheral blood lymphocytes of depressed and nondepressed individuals, Journal of Research in Medical Sciences, 2019; 24(5): 8. magiran.com/p1999489
Meisam Amidfar, Zahra Karami, Gholam Reza Kheirabadi , Hamid Afshar, Abolghasem Esmaeili, "Expression of Bcl 2 and Bax genes in peripheral blood lymphocytes of depressed and nondepressed individuals", Journal of Research in Medical Sciences 24, no.5 (2019): 8. magiran.com/p1999489
Meisam Amidfar, Zahra Karami, Gholam Reza Kheirabadi , Hamid Afshar, Abolghasem Esmaeili, (2019). 'Expression of Bcl 2 and Bax genes in peripheral blood lymphocytes of depressed and nondepressed individuals', Journal of Research in Medical Sciences, 24(5), pp.8. magiran.com/p1999489
Meisam Amidfar; Zahra Karami; Gholam Reza Kheirabadi ; Hamid Afshar; Abolghasem Esmaeili. "Expression of Bcl 2 and Bax genes in peripheral blood lymphocytes of depressed and nondepressed individuals", Journal of Research in Medical Sciences, 24, 5, 2019, 8. magiran.com/p1999489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال