ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، (1398). تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شده کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 21(2)، 34-57. magiran.com/p1999492
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, (2019). Effects of Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program on Decreasing Externalizing Behavior Problems in Autistic Children with High Functioning, Psychological Research, 21(2), 34-57. magiran.com/p1999492
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شده کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا. نشریه پژوهشهای روان شناختی، 1398؛ 21(2): 34-57. magiran.com/p1999492
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, Effects of Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program on Decreasing Externalizing Behavior Problems in Autistic Children with High Functioning, Psychological Research, 2019; 21(2): 34-57. magiran.com/p1999492
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، "تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شده کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا"، نشریه پژوهشهای روان شناختی 21، شماره 2 (1398): 34-57. magiran.com/p1999492
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, "Effects of Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program on Decreasing Externalizing Behavior Problems in Autistic Children with High Functioning", Psychological Research 21, no.2 (2019): 34-57. magiran.com/p1999492
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، (1398). 'تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شده کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا'، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 21(2)، صص.34-57. magiran.com/p1999492
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, (2019). 'Effects of Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program on Decreasing Externalizing Behavior Problems in Autistic Children with High Functioning', Psychological Research, 21(2), pp.34-57. magiran.com/p1999492
افسانه رحیمی؛ احمد یارمحمدیان؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی. "تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شده کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا". نشریه پژوهشهای روان شناختی، 21 ،2 ، 1398، 34-57. magiran.com/p1999492
Afsaneh Rahimi; Ahmad Yarmohamadian; Ahmad Abedi; Salar Faramarzi. "Effects of Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program on Decreasing Externalizing Behavior Problems in Autistic Children with High Functioning", Psychological Research, 21, 2, 2019, 34-57. magiran.com/p1999492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال