ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا زرندی میاندوآب، نادر چاپار زاده، حمید فکری شالی، (1398). اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک (Zygophylum fabago.L)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 213-224. magiran.com/p1999495
leila zarandi, miandoab, Nader Chaparzadeh, Hamid Fekri Shali, (2019). Interactive effects of salinity and magnesium on water and ionic relations of Zygophillum fabago L., Journal of Plant Research, 32(1), 213-224. magiran.com/p1999495
لیلا زرندی میاندوآب، نادر چاپار زاده، حمید فکری شالی، اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک (Zygophylum fabago.L). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 213-224. magiran.com/p1999495
leila zarandi, miandoab, Nader Chaparzadeh, Hamid Fekri Shali, Interactive effects of salinity and magnesium on water and ionic relations of Zygophillum fabago L., Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 213-224. magiran.com/p1999495
لیلا زرندی میاندوآب، نادر چاپار زاده، حمید فکری شالی، "اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک (Zygophylum fabago.L)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 213-224. magiran.com/p1999495
leila zarandi, miandoab, Nader Chaparzadeh, Hamid Fekri Shali, "Interactive effects of salinity and magnesium on water and ionic relations of Zygophillum fabago L.", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 213-224. magiran.com/p1999495
لیلا زرندی میاندوآب، نادر چاپار زاده، حمید فکری شالی، (1398). 'اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک (Zygophylum fabago.L)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.213-224. magiran.com/p1999495
leila zarandi, miandoab, Nader Chaparzadeh, Hamid Fekri Shali, (2019). 'Interactive effects of salinity and magnesium on water and ionic relations of Zygophillum fabago L.', Journal of Plant Research, 32(1), pp.213-224. magiran.com/p1999495
لیلا زرندی میاندوآب؛ نادر چاپار زاده؛ حمید فکری شالی. "اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک (Zygophylum fabago.L)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 213-224. magiran.com/p1999495
leila zarandi; miandoab; Nader Chaparzadeh; Hamid Fekri Shali. "Interactive effects of salinity and magnesium on water and ionic relations of Zygophillum fabago L.", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 213-224. magiran.com/p1999495
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال