ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده قدیری سردرود، سارا سعادتمند ، محمد حسن عصاره، طاهر نژادستاری، (1398). ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی (.Centella asiatica (L، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 198-212. magiran.com/p1999501
saeedeh ghadiri sardrood, sara saadatmand, mohammad hasan assareh, Taher Nejadsattari, (2019). Micropropagation Of Medicinal Herb- Centella asiatica (L.), Journal of Plant Research, 32(1), 198-212. magiran.com/p1999501
سعیده قدیری سردرود، سارا سعادتمند ، محمد حسن عصاره، طاهر نژادستاری، ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی (.Centella asiatica (L. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 198-212. magiran.com/p1999501
saeedeh ghadiri sardrood, sara saadatmand, mohammad hasan assareh, Taher Nejadsattari, Micropropagation Of Medicinal Herb- Centella asiatica (L.), Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 198-212. magiran.com/p1999501
سعیده قدیری سردرود، سارا سعادتمند ، محمد حسن عصاره، طاهر نژادستاری، "ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی (.Centella asiatica (L"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 198-212. magiran.com/p1999501
saeedeh ghadiri sardrood, sara saadatmand, mohammad hasan assareh, Taher Nejadsattari, "Micropropagation Of Medicinal Herb- Centella asiatica (L.)", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 198-212. magiran.com/p1999501
سعیده قدیری سردرود، سارا سعادتمند ، محمد حسن عصاره، طاهر نژادستاری، (1398). 'ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی (.Centella asiatica (L'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.198-212. magiran.com/p1999501
saeedeh ghadiri sardrood, sara saadatmand, mohammad hasan assareh, Taher Nejadsattari, (2019). 'Micropropagation Of Medicinal Herb- Centella asiatica (L.)', Journal of Plant Research, 32(1), pp.198-212. magiran.com/p1999501
سعیده قدیری سردرود؛ سارا سعادتمند ؛ محمد حسن عصاره؛ طاهر نژادستاری. "ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی (.Centella asiatica (L". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 198-212. magiran.com/p1999501
saeedeh ghadiri sardrood; sara saadatmand; mohammad hasan assareh; Taher Nejadsattari. "Micropropagation Of Medicinal Herb- Centella asiatica (L.)", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 198-212. magiran.com/p1999501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال