ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ذبیح پیرانی، علیرضا فقیهی، سیدعلی موسوی، (1397). مطالعه پدیدارشناسانه «موفقیت تحصیلی» از دیدگاه کنشگران: دانش آموزان، والدین و معلمان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14(50)، 89-112. magiran.com/p1999509
Zabih Pirani, Alireza Faghihi, Sed Ali Moosavi , (2019). The phenomenological study of "academic success" from the perspective of actors: Students, parents, and teachers, Educational Psychology, 14(50), 89-112. magiran.com/p1999509
ذبیح پیرانی، علیرضا فقیهی، سیدعلی موسوی، مطالعه پدیدارشناسانه «موفقیت تحصیلی» از دیدگاه کنشگران: دانش آموزان، والدین و معلمان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1397؛ 14(50): 89-112. magiran.com/p1999509
Zabih Pirani, Alireza Faghihi, Sed Ali Moosavi , The phenomenological study of "academic success" from the perspective of actors: Students, parents, and teachers, Educational Psychology, 2019; 14(50): 89-112. magiran.com/p1999509
ذبیح پیرانی، علیرضا فقیهی، سیدعلی موسوی، "مطالعه پدیدارشناسانه «موفقیت تحصیلی» از دیدگاه کنشگران: دانش آموزان، والدین و معلمان"، فصلنامه روانشناسی تربیتی 14، شماره 50 (1397): 89-112. magiran.com/p1999509
Zabih Pirani, Alireza Faghihi, Sed Ali Moosavi , "The phenomenological study of "academic success" from the perspective of actors: Students, parents, and teachers", Educational Psychology 14, no.50 (2019): 89-112. magiran.com/p1999509
ذبیح پیرانی، علیرضا فقیهی، سیدعلی موسوی، (1397). 'مطالعه پدیدارشناسانه «موفقیت تحصیلی» از دیدگاه کنشگران: دانش آموزان، والدین و معلمان'، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14(50)، صص.89-112. magiran.com/p1999509
Zabih Pirani, Alireza Faghihi, Sed Ali Moosavi , (2019). 'The phenomenological study of "academic success" from the perspective of actors: Students, parents, and teachers', Educational Psychology, 14(50), pp.89-112. magiran.com/p1999509
ذبیح پیرانی؛ علیرضا فقیهی؛ سیدعلی موسوی. "مطالعه پدیدارشناسانه «موفقیت تحصیلی» از دیدگاه کنشگران: دانش آموزان، والدین و معلمان". فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14 ،50 ، 1397، 89-112. magiran.com/p1999509
Zabih Pirani; Alireza Faghihi; Sed Ali Moosavi . "The phenomenological study of "academic success" from the perspective of actors: Students, parents, and teachers", Educational Psychology, 14, 50, 2019, 89-112. magiran.com/p1999509
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال