ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رافیک باغومیان، سجاد نقدی، حجت محمدی، (1398). افق زمانی سود پیش بینی شده توسط مدیران و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(41)، 21-26. magiran.com/p1999698
Rafik Baghoomian, Sajad Naghdi, Hojjat Mohammadi, (2019). Macroeconomic Variables Fluctuations and Management Earnings Forecast Horizon, Accounting Research, 11(41), 21-26. magiran.com/p1999698
رافیک باغومیان، سجاد نقدی، حجت محمدی، افق زمانی سود پیش بینی شده توسط مدیران و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1398؛ 11(41): 21-26. magiran.com/p1999698
Rafik Baghoomian, Sajad Naghdi, Hojjat Mohammadi, Macroeconomic Variables Fluctuations and Management Earnings Forecast Horizon, Accounting Research, 2019; 11(41): 21-26. magiran.com/p1999698
رافیک باغومیان، سجاد نقدی، حجت محمدی، "افق زمانی سود پیش بینی شده توسط مدیران و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 11، شماره 41 (1398): 21-26. magiran.com/p1999698
Rafik Baghoomian, Sajad Naghdi, Hojjat Mohammadi, "Macroeconomic Variables Fluctuations and Management Earnings Forecast Horizon", Accounting Research 11, no.41 (2019): 21-26. magiran.com/p1999698
رافیک باغومیان، سجاد نقدی، حجت محمدی، (1398). 'افق زمانی سود پیش بینی شده توسط مدیران و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی'، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(41)، صص.21-26. magiran.com/p1999698
Rafik Baghoomian, Sajad Naghdi, Hojjat Mohammadi, (2019). 'Macroeconomic Variables Fluctuations and Management Earnings Forecast Horizon', Accounting Research, 11(41), pp.21-26. magiran.com/p1999698
رافیک باغومیان؛ سجاد نقدی؛ حجت محمدی. "افق زمانی سود پیش بینی شده توسط مدیران و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11 ،41 ، 1398، 21-26. magiran.com/p1999698
Rafik Baghoomian; Sajad Naghdi; Hojjat Mohammadi. "Macroeconomic Variables Fluctuations and Management Earnings Forecast Horizon", Accounting Research, 11, 41, 2019, 21-26. magiran.com/p1999698
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال