ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه حنانی، رضا محبی حوض سرخی، عبدالرضا پازوکی، علیرضا صدر، (1397). تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، 8-13. magiran.com/p1999930
Sedigheh Hannani, Reza Mohebbi Hozesorkhi, Abdolreza Pazouki, Alireza Sadr, (2019). The effect of Use the booklet Fundamentals of Laparoscopic Surgery on Upgrade knowledge of operating room technology students in laparoscopic surgery care domains, Journal of Nursing Education, 7(6), 8-13. magiran.com/p1999930
صدیقه حنانی، رضا محبی حوض سرخی، عبدالرضا پازوکی، علیرضا صدر، تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی. مجله آموزش پرستاری، 1397؛ 7(6): 8-13. magiran.com/p1999930
Sedigheh Hannani, Reza Mohebbi Hozesorkhi, Abdolreza Pazouki, Alireza Sadr, The effect of Use the booklet Fundamentals of Laparoscopic Surgery on Upgrade knowledge of operating room technology students in laparoscopic surgery care domains, Journal of Nursing Education, 2019; 7(6): 8-13. magiran.com/p1999930
صدیقه حنانی، رضا محبی حوض سرخی، عبدالرضا پازوکی، علیرضا صدر، "تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی"، مجله آموزش پرستاری 7، شماره 6 (1397): 8-13. magiran.com/p1999930
Sedigheh Hannani, Reza Mohebbi Hozesorkhi, Abdolreza Pazouki, Alireza Sadr, "The effect of Use the booklet Fundamentals of Laparoscopic Surgery on Upgrade knowledge of operating room technology students in laparoscopic surgery care domains", Journal of Nursing Education 7, no.6 (2019): 8-13. magiran.com/p1999930
صدیقه حنانی، رضا محبی حوض سرخی، عبدالرضا پازوکی، علیرضا صدر، (1397). 'تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی'، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، صص.8-13. magiran.com/p1999930
Sedigheh Hannani, Reza Mohebbi Hozesorkhi, Abdolreza Pazouki, Alireza Sadr, (2019). 'The effect of Use the booklet Fundamentals of Laparoscopic Surgery on Upgrade knowledge of operating room technology students in laparoscopic surgery care domains', Journal of Nursing Education, 7(6), pp.8-13. magiran.com/p1999930
صدیقه حنانی؛ رضا محبی حوض سرخی؛ عبدالرضا پازوکی؛ علیرضا صدر. "تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی". مجله آموزش پرستاری، 7 ،6 ، 1397، 8-13. magiran.com/p1999930
Sedigheh Hannani; Reza Mohebbi Hozesorkhi; Abdolreza Pazouki; Alireza Sadr. "The effect of Use the booklet Fundamentals of Laparoscopic Surgery on Upgrade knowledge of operating room technology students in laparoscopic surgery care domains", Journal of Nursing Education, 7, 6, 2019, 8-13. magiran.com/p1999930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال