ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی صفری زاده، بتول تیرگری، ام سلمه رودی رشت آبادی، اعظم حیدرزاده، منصوره عزیززاده فروزی، (1397). بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی باتعلق پذیری به محیط بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، 31-38. magiran.com/p1999934
Mohammad Mahdi Safarizadeh, Batol Tirgari, Om Salmeh Rodi Rasht Abadi, Aazam Heidarzadeh, Mansooreh Azizzadeh Forouzi, (2019). tudy of Clinical Self-efficacy and belongingness to Clinical Environment in Undergraduate Nursing Students of Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Journal of Nursing Education, 7(6), 31-38. magiran.com/p1999934
محمدمهدی صفری زاده، بتول تیرگری، ام سلمه رودی رشت آبادی، اعظم حیدرزاده، منصوره عزیززاده فروزی، بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی باتعلق پذیری به محیط بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله آموزش پرستاری، 1397؛ 7(6): 31-38. magiran.com/p1999934
Mohammad Mahdi Safarizadeh, Batol Tirgari, Om Salmeh Rodi Rasht Abadi, Aazam Heidarzadeh, Mansooreh Azizzadeh Forouzi, tudy of Clinical Self-efficacy and belongingness to Clinical Environment in Undergraduate Nursing Students of Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Journal of Nursing Education, 2019; 7(6): 31-38. magiran.com/p1999934
محمدمهدی صفری زاده، بتول تیرگری، ام سلمه رودی رشت آبادی، اعظم حیدرزاده، منصوره عزیززاده فروزی، "بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی باتعلق پذیری به محیط بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، مجله آموزش پرستاری 7، شماره 6 (1397): 31-38. magiran.com/p1999934
Mohammad Mahdi Safarizadeh, Batol Tirgari, Om Salmeh Rodi Rasht Abadi, Aazam Heidarzadeh, Mansooreh Azizzadeh Forouzi, "tudy of Clinical Self-efficacy and belongingness to Clinical Environment in Undergraduate Nursing Students of Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences", Journal of Nursing Education 7, no.6 (2019): 31-38. magiran.com/p1999934
محمدمهدی صفری زاده، بتول تیرگری، ام سلمه رودی رشت آبادی، اعظم حیدرزاده، منصوره عزیززاده فروزی، (1397). 'بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی باتعلق پذیری به محیط بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان'، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، صص.31-38. magiran.com/p1999934
Mohammad Mahdi Safarizadeh, Batol Tirgari, Om Salmeh Rodi Rasht Abadi, Aazam Heidarzadeh, Mansooreh Azizzadeh Forouzi, (2019). 'tudy of Clinical Self-efficacy and belongingness to Clinical Environment in Undergraduate Nursing Students of Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences', Journal of Nursing Education, 7(6), pp.31-38. magiran.com/p1999934
محمدمهدی صفری زاده؛ بتول تیرگری؛ ام سلمه رودی رشت آبادی؛ اعظم حیدرزاده؛ منصوره عزیززاده فروزی. "بررسی ارتباط خودکارآمدی بالینی باتعلق پذیری به محیط بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان". مجله آموزش پرستاری، 7 ،6 ، 1397، 31-38. magiran.com/p1999934
Mohammad Mahdi Safarizadeh; Batol Tirgari; Om Salmeh Rodi Rasht Abadi; Aazam Heidarzadeh; Mansooreh Azizzadeh Forouzi. "tudy of Clinical Self-efficacy and belongingness to Clinical Environment in Undergraduate Nursing Students of Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences", Journal of Nursing Education, 7, 6, 2019, 31-38. magiran.com/p1999934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال