ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا فرج زاده، فریدون کرامتی، سید علیرضا سعادتجو، کلثوم خزاعی، (1397). تاثیر آموزش گروهی مقابله با افسردگی به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستانهای آموزشی بیرجند، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، 39-46. magiran.com/p1999935
Zahra Farajzadeh, Feridoon Keramati, Seyyed Alireza Saadatjoo, Kolsoom Khazaie, (2019). The Effect of Cognitive-Behavioral Teaching on Depression of Nurses in the Teaching Hospitals of Birjand, Journal of Nursing Education, 7(6), 39-46. magiran.com/p1999935
زهرا فرج زاده، فریدون کرامتی، سید علیرضا سعادتجو، کلثوم خزاعی، تاثیر آموزش گروهی مقابله با افسردگی به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستانهای آموزشی بیرجند. مجله آموزش پرستاری، 1397؛ 7(6): 39-46. magiran.com/p1999935
Zahra Farajzadeh, Feridoon Keramati, Seyyed Alireza Saadatjoo, Kolsoom Khazaie, The Effect of Cognitive-Behavioral Teaching on Depression of Nurses in the Teaching Hospitals of Birjand, Journal of Nursing Education, 2019; 7(6): 39-46. magiran.com/p1999935
زهرا فرج زاده، فریدون کرامتی، سید علیرضا سعادتجو، کلثوم خزاعی، "تاثیر آموزش گروهی مقابله با افسردگی به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستانهای آموزشی بیرجند"، مجله آموزش پرستاری 7، شماره 6 (1397): 39-46. magiran.com/p1999935
Zahra Farajzadeh, Feridoon Keramati, Seyyed Alireza Saadatjoo, Kolsoom Khazaie, "The Effect of Cognitive-Behavioral Teaching on Depression of Nurses in the Teaching Hospitals of Birjand", Journal of Nursing Education 7, no.6 (2019): 39-46. magiran.com/p1999935
زهرا فرج زاده، فریدون کرامتی، سید علیرضا سعادتجو، کلثوم خزاعی، (1397). 'تاثیر آموزش گروهی مقابله با افسردگی به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستانهای آموزشی بیرجند'، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، صص.39-46. magiran.com/p1999935
Zahra Farajzadeh, Feridoon Keramati, Seyyed Alireza Saadatjoo, Kolsoom Khazaie, (2019). 'The Effect of Cognitive-Behavioral Teaching on Depression of Nurses in the Teaching Hospitals of Birjand', Journal of Nursing Education, 7(6), pp.39-46. magiran.com/p1999935
زهرا فرج زاده؛ فریدون کرامتی؛ سید علیرضا سعادتجو؛ کلثوم خزاعی. "تاثیر آموزش گروهی مقابله با افسردگی به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستانهای آموزشی بیرجند". مجله آموزش پرستاری، 7 ،6 ، 1397، 39-46. magiran.com/p1999935
Zahra Farajzadeh; Feridoon Keramati; Seyyed Alireza Saadatjoo; Kolsoom Khazaie. "The Effect of Cognitive-Behavioral Teaching on Depression of Nurses in the Teaching Hospitals of Birjand", Journal of Nursing Education, 7, 6, 2019, 39-46. magiran.com/p1999935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال