ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود خشنودی، علی صفری، نفیسه نجاتی پرواز، (1397). کیفیت زندگی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر سال 97: مطالعه مقطعی، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، 59-66. magiran.com/p1999937
Masoud Khoshnudi, Ali Safari, N Nejati Parvaz, (2019). Quality of Life and Demographic Characteristics in Nurses of hospitals of Kashmar in 2018: Cross sectional study, Journal of Nursing Education, 7(6), 59-66. magiran.com/p1999937
مسعود خشنودی، علی صفری، نفیسه نجاتی پرواز، کیفیت زندگی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر سال 97: مطالعه مقطعی. مجله آموزش پرستاری، 1397؛ 7(6): 59-66. magiran.com/p1999937
Masoud Khoshnudi, Ali Safari, N Nejati Parvaz, Quality of Life and Demographic Characteristics in Nurses of hospitals of Kashmar in 2018: Cross sectional study, Journal of Nursing Education, 2019; 7(6): 59-66. magiran.com/p1999937
مسعود خشنودی، علی صفری، نفیسه نجاتی پرواز، "کیفیت زندگی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر سال 97: مطالعه مقطعی"، مجله آموزش پرستاری 7، شماره 6 (1397): 59-66. magiran.com/p1999937
Masoud Khoshnudi, Ali Safari, N Nejati Parvaz, "Quality of Life and Demographic Characteristics in Nurses of hospitals of Kashmar in 2018: Cross sectional study", Journal of Nursing Education 7, no.6 (2019): 59-66. magiran.com/p1999937
مسعود خشنودی، علی صفری، نفیسه نجاتی پرواز، (1397). 'کیفیت زندگی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر سال 97: مطالعه مقطعی'، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، صص.59-66. magiran.com/p1999937
Masoud Khoshnudi, Ali Safari, N Nejati Parvaz, (2019). 'Quality of Life and Demographic Characteristics in Nurses of hospitals of Kashmar in 2018: Cross sectional study', Journal of Nursing Education, 7(6), pp.59-66. magiran.com/p1999937
مسعود خشنودی؛ علی صفری؛ نفیسه نجاتی پرواز. "کیفیت زندگی و ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر سال 97: مطالعه مقطعی". مجله آموزش پرستاری، 7 ،6 ، 1397، 59-66. magiran.com/p1999937
Masoud Khoshnudi; Ali Safari; N Nejati Parvaz. "Quality of Life and Demographic Characteristics in Nurses of hospitals of Kashmar in 2018: Cross sectional study", Journal of Nursing Education, 7, 6, 2019, 59-66. magiran.com/p1999937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال