ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه آرین، محمدباقر اوغازیان، شبنم شاهسوند، رامین رضایی، محبوبه طباطبایی چهر، رضا گنجی، (1397). سیر تغییرات رویکردهای آموزشی واحد درسی فارماکولوژی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: از بیمارستان تا مرکز مهارت های دارویی، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، 67-70. magiran.com/p1999938
Mahdieh Arian, Mohammad Bagher Oghazian, Shabnam Shahsavand, Ramin Rezaee, Mahbubeh Tabatabaeichehr, Reza Ganji, (2019). Changes in Educational Approaches to Clinical Pharmacology Course at North Khorasan University of Medical Sciences: From Hospital to Pharmacy Skills Laboratory, Journal of Nursing Education, 7(6), 67-70. magiran.com/p1999938
مهدیه آرین، محمدباقر اوغازیان، شبنم شاهسوند، رامین رضایی، محبوبه طباطبایی چهر، رضا گنجی، سیر تغییرات رویکردهای آموزشی واحد درسی فارماکولوژی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: از بیمارستان تا مرکز مهارت های دارویی. مجله آموزش پرستاری، 1397؛ 7(6): 67-70. magiran.com/p1999938
Mahdieh Arian, Mohammad Bagher Oghazian, Shabnam Shahsavand, Ramin Rezaee, Mahbubeh Tabatabaeichehr, Reza Ganji, Changes in Educational Approaches to Clinical Pharmacology Course at North Khorasan University of Medical Sciences: From Hospital to Pharmacy Skills Laboratory, Journal of Nursing Education, 2019; 7(6): 67-70. magiran.com/p1999938
مهدیه آرین، محمدباقر اوغازیان، شبنم شاهسوند، رامین رضایی، محبوبه طباطبایی چهر، رضا گنجی، "سیر تغییرات رویکردهای آموزشی واحد درسی فارماکولوژی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: از بیمارستان تا مرکز مهارت های دارویی"، مجله آموزش پرستاری 7، شماره 6 (1397): 67-70. magiran.com/p1999938
Mahdieh Arian, Mohammad Bagher Oghazian, Shabnam Shahsavand, Ramin Rezaee, Mahbubeh Tabatabaeichehr, Reza Ganji, "Changes in Educational Approaches to Clinical Pharmacology Course at North Khorasan University of Medical Sciences: From Hospital to Pharmacy Skills Laboratory", Journal of Nursing Education 7, no.6 (2019): 67-70. magiran.com/p1999938
مهدیه آرین، محمدباقر اوغازیان، شبنم شاهسوند، رامین رضایی، محبوبه طباطبایی چهر، رضا گنجی، (1397). 'سیر تغییرات رویکردهای آموزشی واحد درسی فارماکولوژی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: از بیمارستان تا مرکز مهارت های دارویی'، مجله آموزش پرستاری، 7(6)، صص.67-70. magiran.com/p1999938
Mahdieh Arian, Mohammad Bagher Oghazian, Shabnam Shahsavand, Ramin Rezaee, Mahbubeh Tabatabaeichehr, Reza Ganji, (2019). 'Changes in Educational Approaches to Clinical Pharmacology Course at North Khorasan University of Medical Sciences: From Hospital to Pharmacy Skills Laboratory', Journal of Nursing Education, 7(6), pp.67-70. magiran.com/p1999938
مهدیه آرین؛ محمدباقر اوغازیان؛ شبنم شاهسوند؛ رامین رضایی؛ محبوبه طباطبایی چهر؛ رضا گنجی. "سیر تغییرات رویکردهای آموزشی واحد درسی فارماکولوژی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: از بیمارستان تا مرکز مهارت های دارویی". مجله آموزش پرستاری، 7 ،6 ، 1397، 67-70. magiran.com/p1999938
Mahdieh Arian; Mohammad Bagher Oghazian; Shabnam Shahsavand; Ramin Rezaee; Mahbubeh Tabatabaeichehr; Reza Ganji. "Changes in Educational Approaches to Clinical Pharmacology Course at North Khorasan University of Medical Sciences: From Hospital to Pharmacy Skills Laboratory", Journal of Nursing Education, 7, 6, 2019, 67-70. magiran.com/p1999938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال