ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی خزانه دارلو، محمدکاظم یوسف پور، حسین یاسری ، (1398). نقدی بر بعد تعلیمی رویا در حکایت «آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریه یونگ و فروید، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 8(1)، 119-138. magiran.com/p1999956
Mohammad Ali Khazanehdarlou, Mohammad Kazem Yoosofpour, Hossein Yaseri , (2019). A Critique on the Instructional Aspect of Dreaming Based on the Theories of Jung and Freud in a Tale of Mathnavi: "The Prince Who Got the Real kingdom", Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 8(1), 119-138. magiran.com/p1999956
محمدعلی خزانه دارلو، محمدکاظم یوسف پور، حسین یاسری ، نقدی بر بعد تعلیمی رویا در حکایت «آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریه یونگ و فروید. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 1398؛ 8(1): 119-138. magiran.com/p1999956
Mohammad Ali Khazanehdarlou, Mohammad Kazem Yoosofpour, Hossein Yaseri , A Critique on the Instructional Aspect of Dreaming Based on the Theories of Jung and Freud in a Tale of Mathnavi: "The Prince Who Got the Real kingdom", Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 2019; 8(1): 119-138. magiran.com/p1999956
محمدعلی خزانه دارلو، محمدکاظم یوسف پور، حسین یاسری ، "نقدی بر بعد تعلیمی رویا در حکایت «آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریه یونگ و فروید"، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 8، شماره 1 (1398): 119-138. magiran.com/p1999956
Mohammad Ali Khazanehdarlou, Mohammad Kazem Yoosofpour, Hossein Yaseri , "A Critique on the Instructional Aspect of Dreaming Based on the Theories of Jung and Freud in a Tale of Mathnavi: "The Prince Who Got the Real kingdom"", Journal of Literary Criticism and Rhetoric 8, no.1 (2019): 119-138. magiran.com/p1999956
محمدعلی خزانه دارلو، محمدکاظم یوسف پور، حسین یاسری ، (1398). 'نقدی بر بعد تعلیمی رویا در حکایت «آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریه یونگ و فروید'، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 8(1)، صص.119-138. magiran.com/p1999956
Mohammad Ali Khazanehdarlou, Mohammad Kazem Yoosofpour, Hossein Yaseri , (2019). 'A Critique on the Instructional Aspect of Dreaming Based on the Theories of Jung and Freud in a Tale of Mathnavi: "The Prince Who Got the Real kingdom"', Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 8(1), pp.119-138. magiran.com/p1999956
محمدعلی خزانه دارلو؛ محمدکاظم یوسف پور؛ حسین یاسری . "نقدی بر بعد تعلیمی رویا در حکایت «آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریه یونگ و فروید". پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 8 ،1 ، 1398، 119-138. magiran.com/p1999956
Mohammad Ali Khazanehdarlou; Mohammad Kazem Yoosofpour; Hossein Yaseri . "A Critique on the Instructional Aspect of Dreaming Based on the Theories of Jung and Freud in a Tale of Mathnavi: "The Prince Who Got the Real kingdom"", Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 8, 1, 2019, 119-138. magiran.com/p1999956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال